$left
$middle

Lommabanan etapp 2

Lommabanan etapp 2 genomförs av Trafikverket och innebär byggande av nya mötesspår för att göra det möjligt med tätare pågatågstrafik från Kävlinge via Lomma till Malmö. Arbetet i etapp 2 möjliggör också byggandet av en ny station i Flädie.

Karta över sydvästra Skåne med Lommabanan/Kontinentalbanan inritad.

Lommabanan framtida sträckning, inklusive förslag på framtida stationer.

Lommabanan ska underlätta för pendlare och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. Pågatågstrafiken förs in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och bidrar därmed även till förbättrad resandeservice inom Malmö. Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Planering och projektering av utbyggnaden i etapp 2 genomförs under 2019–2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024–2026.

Det är enbart etapp 2 av Lommabanans utbyggnad som ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö.