Låna från samlingen

Malmö Konstmuseum bedriver sedan flera år tillbaka en omfattande utlåningsverksamhet. Syftet är att göra fler konstverk tillgängliga än de som kan visas i museets egna lokaler.

Företrädesvis lånar Malmö Konstmuseum ut konstföremål till andra museer, kulturinstitutioner och till kommunala samt regionala myndigheter, där konstverken kan ges en offentlig placering i en representativ miljö med god säkerhet.

Begränsningar av utlån

Malmö Konstmuseum har fått utökade magasin för samlingen. Detta medför att vi genomfört en stor flytt av cirka 11000 föremål.

Föremålen håller nu på att packas upp, inventeras och få sin nya placering vilket gör att alla konstverk inte är tillgängliga med kort varsel.

Vem får låna?

Malmö Konstmuseum beviljar oftast lån till utställningar på konstmuseer och konsthallar.

Möjligheten att få låna konstverk beror bland annat på placeringens och miljöns kombination av offentlighet, representativitet och säkerhet.

Privata institutioner och företag kan endast komma ifråga efter en särskild prövning.

Låneansökan – utställningar

Vi behöver en skriftlig begäran via brev eller e-post till Sara Rydby. Ansökan bör innehålla uppgifter om låntagare, utställning, utställningsperiod och utställningsplats.

Då museet får många låneförfrågningar behöver vi planera utlånen i god tid för att hinna hantera dem. Låneansökan skall skickas in senast sex månader före låneperioden.

Om ni önskar låna till en hel utställning kontakta museichefen minst ett år före önskad utställningsperiod.

Malmö Konstmuseum lånar ut årligen cirka 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning.

Vi behöver en skriftlig begäran via brev eller e-post till Marcus Pompeius. Ansökan bör innehålla uppgifter om önskad placering och beskrivning av utrymmets/rummets användning. Ansökan kan även innehålla önskemål om till exempel föremålstyp, storlek och motivkategori — även om museet inte alltid kan möta dessa önskemål.

Höga krav

De konstföremål som erbjuds för deposition tillhör Malmö Konstmuseums samlingar och är en del av vårt kulturarv. Av den anledningen ställs höga krav på placering, tillsyn, vård och säkerhet.

Kostnader

Kostnader rör utlån till andra museer och konsthallar.

Administrativ avgift:
Sverige: 2500 kr  
Utland: 3500 kr

 

Konservator: 425 kr
Packning: från 500 kr

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

När ansökan har kommit in till Malmö Konstmuseum behandlas den och sedan ges besked om lånet inom två månaders tid. Om det är ett museum/konsthall som vi inte tidigare har arbetat med eller inte lånat ut till under lång tid ber vi den eventuelle låntagaren skicka en facility rapport  för att kunna fatta beslut om lånet.

Vid positivt besked får låntagaren  besked och lånehandlingar via post. Överenskommet föremål granskas och åtgärdas eventuellt av museets konservatorer. Föremålet levereras till mottagaren via godkänd transporttjänst.

Lån nekas om konstverket inte är i skick att transporteras eller extra känsligt. I vissa fall kan detta åtgärdas med att låntagaren står för konservatorkostnaden att göra verket mer stabilt för transport. Lån nekas om ansökan kommit in med för kort framförhållning. Andra fall kan vara att verket lånats ut mycket under många år, att museet själv planerar att visa verket eller att museet i enstaka fall  inte hinner med att hantera utlånet på grund av flera andra stora utlån och utställningar.

Hur lång tid tar det?

Av olika skäl, till exempel utställningar i museet, typen av föremål, konservatorsåtgärder och transportplanering, kan det ibland dröja flera månader från det att beslut är taget om lån till dess att leverans av föremålet kan ske. Vi strävar alltid efter en så snabb hantering som möjligt av låneärenden och hoppas att du har överseende med eventuella dröjsmål.

Senast ändrad: 2019-04-09 15:17