$left
$middle

Dosetter och pärmar.

Bättre och tryggare hälso- och sjukvård när vårdgivare kan dela varandras journaler

Trodde du att alla vårdgivare kan läsa varandras journaler? Då har du haft fel, ända fram till nu.

Från och med juni 2019 blir det nämligen möjligt för vårdcentraler och sjukhus att ta del av den hälso- och sjukvård som dokumenteras i Malmö stads patientjournaler. Samtidigt kan kommunens legitimerade vårdpersonal se vilken vård patienter får inom den regionala vården.

Det nya systemet kallas sammanhållen journalföring och bygger på att patienten ger sitt medgivande när en fråga från en annan vårdgivare kommer.

Syftet med den sammanhållna journalföringen är att de olika vårdgivare som en patient ofta kan ha ska ha tillgång till en komplett information och sjukdomshistoria.

Pia Nilsson

Fullständig bild av patienten

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen – som ansvarar för äldreomsorgen och hemsjukvården i Malmö – har i ett drygt år kunnat läsa andra vårdgivares information. Nu blir det alltså även möjligt för vårdcentraler och sjukhus att se den kommunala vårdens journaler.

– Bara att kunna läsa primär- och sjukhusvårdens journalanteckningar har varit mycket värdefullt för oss. Att vi nu även öppnar upp våra journaler för regionen att läsa innebär att vi alla kan erbjuda en bättre vård- och omsorg, eftersom alla får en mer fullständig bild av patienten, säger Pia Nilsson, enhetschef på strategiska utvecklingsavdelningen inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Bygger på medgivande

Det är endast legitimerad vårdpersonal som är aktiv i vården av en patient som får ta del av en annan vårdgivares journal. Och bara efter att patienten gett sitt medgivande.

– Medgivandet är A och O. Som kommun arbetar vi under flera lagrum, så det har varit mycket att tänka på och säkerställa. Patienterna ska känna sig trygga att ingen går in och läser i en journal utan att det finns en vårdrelation och ett samtycke, säger Pia Nilsson.

Några protester mot den nya systemet har dock inte förekommit.
– Tvärtom! De flesta blir förvånade när man tar upp frågan. De verkar tro att vi alla i vård- och omsorgskedjan redan kan se all information vi behöver. Men därför är det också viktigt att informera dem om att detta bara kan ske efter deras medgivanden.

Som patient går det att låta spärra sin journal gentemot andra vårdgivare.
– Ja, den möjligheten finns. Men gör man det ska man vara medveten om att det skulle kunna försvåra en bedömning av hälsotillståndet.

Ökad patientsäkerhet

Malmö stad är den andra kommunen i Skåne som börjar använda sammanhållen journalföring full ut. Pia Nilsson tror det kommer att göra stor skillnad för den enskilda patienten.
– Sammanhållen journalföring gör det lättare för alla vårdgivares medarbetare att få en mer komplett bild av individen. Därmed ökar både vårdens kvalitet och patientsäkerheten. Min förhoppning är att vårdgivare inom Region Skåne tar tillvara på den här möjligheten och att fler kommuner inser värdet med att ansluta sig, avslutar Pia Nilsson.

FAKTA

Sammanhållen journalföring innebär att legitimerad vårdpersonal kan se vilken vård patienter får hos andra vårdgivare. Det möjliggörs via verktyget Nationell patientöversikt, NPÖ, och får bara ske med patientens samtycke.

Syftet är att vårdgivare ska kunna se hela patientens vårdhistoria, för att kunna bedriva en mer patientsäker vård.

I juni 2019 införs NPÖ och sammanhållen journalföring i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och andra kommuner kan få tillgång till de journaler som Malmö stad upprättar, om patienten ger sitt medgivande.