$left
$middle

Ny befolkningsprognos för år 2019-2029

Varje år tar Malmö stad fram en befolkningsprognos. Det är ett viktigt instrument för att följa befolkningsutvecklingen för Malmö stads verksamheter. Årets prognos sträcker sig från 2019 till 2029. För de olika områdena görs en prognos fram tills 2024 samt en utblick fram tills 2029.

Se filmen där Karl McShane berättar mer om befolkningsprognosen.

Vid årets slut förväntas det bo cirka 344 000 personer i Malmö och fram till 2029 förväntas Malmös befolkning öka till ungefär 390 000 invånare. Det motsvarar cirka 1,3 procents ökning varje år.

Vad berör ökningen på?

– Befolkningstillväxten beror dels på ett fortsatt högt antal födda kombinerat med få som dör, samtidigt som inflyttningen från resten av Sverige ökar. Dock förväntas utflyttningen också öka efterhand som större generationer kommer upp i utflyttningsåldrar säger Karl McShane, strateg på Malmö stad.

Vilka åldersgrupper kommer att öka mest fram till 2029?

– Den snabbast växande åldersgruppen är 16-19 år, de förväntas öka med 40 procent fram till 2029, men även antalet grundskolebarn kommer att öka kraftigt.

– Men det är inte bara den unga delen av befolkningen som förväntas öka, även antalet invånare i åldrarna 75-89 år kan komma att öka kraftigt, fram till 2029 ökar de med cirka 30 procent. 

Fler bostäder kommer behövas

Hushållsprognosen, som är ett komplement till befolkningsprognosen, visar att det kommer behövas nästan 24 000 bostäder fram till 2029 för att möta det demografiska behovet, eller ungefär 2 100 bostäder om året.
– Hushållsprognosen beskriver dock enbart takten som krävs för att upprätthålla läget på bostadsmarknaden vi har idag och tar inte hänsyn till varken trångboddhet eller hemlöshet, menar Karl McShane.

Befolkningstillväxten förväntas till stor del vara koncentrerad till nybyggnadsområdena Hyllie (speciellt Hyllievång), Centrum (speciellt Västra hamnen) och Limhamn-Bunkeflo (speciellt Limhamns hamnområde).