$left
$middle

Trygghetstillsyn ger bra effekt

Verksamheter som inte följer lagstiftningen bidrar till upplevelsen av otrygghet i Malmö. Därför arbetar flera myndigheter sedan ett par år tillbaka tillsammans med uppsökande tillsyn av oseriösa och oregistrerade verksamheter. Nu har 2019 års arbete sammanfattats i en rapport som visar gott resultat.

Att arbeta med samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig mycket framgångsrikt när det gäller att komma åt oseriösa och otillåtna verksamheter.

- Inom Tryggare Malmö har vi under drygt två år byggt ett stabilt och framgångsrikt samarbete mellan tillsynsmyndigheter och polis med flera instanser. Det etablerade samarbetet bidrar dels till att vi tillsammans kan göra planerade kontroller av branscher och oseriösa verksamheter och dels att vi snabbt kan mobilisera resurser när problem uppstår, säger projektledare Gunilla Andersson på miljöförvaltningen.

Det är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheten vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad som tillsammans med Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden genomför tillsynen. Ibland överlämnar Tryggare Malmö också ärenden till andra statliga myndigheter som Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Genom att samordna tillsynen mellan myndigheter, kan man få tillgång till en rad olika verktyg; miljöförvaltningen kan t ex besluta om viten, Polisen kan direktförverka olagliga varor och Kronofogden kan beslagta egendom vid obetalda skulder. När myndigheterna samlas kring arbetet blir det svårare att bedriva otillåten och illegal verksamhet.

Syftet med Tryggare Malmö är att öka tryggheten, skapa rättvisa villkor för företagande, motverka den illegala ekonomin i Malmö och bidra till en hälsosammare vardag och en bra livsmiljö för alla Malmöbor. För att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet krävs ett brett och uthålligt samarbete mellan många olika myndigheter.

Tryggare Malmö har under året gjort gemensamma tillsynsbesök inom branscherna fastighetsövergripande tillsyn, olovliga boenden, massage- och nagelsalonger, oregistrerade livsmedelsverksamheter, livsmedelsfusk, loppmarknader, olovlig försäljning av läkemedel, tobak och kosmetika, samt rökcaféer och samlingslokaler.

Tillsynen i siffror

Några exempel från arbetet i Tryggare Malmö 2019:

  • Miljöförvaltningen kontrollerade misstänkta olovliga boenden tillsammans med stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten: i 30 ärenden upptäcktes boendemiljöer där antingen inomhusmiljön var akut hälsofarlig, eller där det saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd, vilket gjorde att boendena förbjöds. Sedan Tryggare Malmös start 2017, är antalet ärenden som startats på grund av misstänkta olovliga boenden uppe i 149.
  • Miljöförvaltningen gjorde 2019 tillsynsbesök på fem massagesalonger. Hittills har 49 massagesalonger fått tillsynsbesök - av de 106 som inventerats i Malmö. Totalt är 23 ärenden under utredning och följs upp. 26 ärenden avslutades där åtta salonger stängt sin verksamhet, en har bytt ägare och 14 har fått förbättringar i lokalerna och med städ- och hygienrutiner.
  • Miljöförvaltningen gjorde tio tillsynsbesök på nagelsalonger tillsammans med Skatteverket. Samtliga kontrollerade salonger hade bristande hygienrutiner och brister i sin hantering av kosmetiska och kemiska produkter.
  • En fastighet i Lindängens centrum fick en rad beslut för överträdelse av olika slag - både mot fastighetsägaren och verksamheter som hyr lokaler i fastigheten. Tryggare Malmö följde även upp ett antal fastigheter i andra delar av Malmö, till exempel Norra Grängesbergsgatan.
  • 78 oregistrerade livsmedelsverksamheter kartlades och miljöförvaltningens livsmedelskontroll besökte 58 av dem. Några har upphört och andra har blivit registrerade och förts över till ordinarie tillsyn. Vissa verksamhetsutövare har myndigheterna inte kunnat få tag på.
  • Vid flera livsmedelskontroller konstaterades allvarliga brister. 48 sanktionsbeslut har fattats om förbud mot verksamheter som inte får sälja livsmedel, vitesförelägganden och tillfälliga stängningar. Sedan Tryggare Malmö startade för tre år sedan, har cirka 100 ton livsmedel, främst godis, men även färgade majrovor stoppats från försäljning.
  • Tryggare Malmö var med i gränshandelskontroll av livsmedelsfordon på Lernacken och har följt upp ett tiotal ärenden som initierats av gränspolisen som gällt transporter av kött.
  • Ett nyöppnat rökcafé fick stängas efter myndighetsbeslut. 13 rökcaféer har stängts under året.
  • Tillsammans med tillståndsenheten - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Skatteverket och Tullverket kontrollerade miljöförvaltningen läkemedel, tobak, kosmetika och pantsystem i 62 butiker.
  • En större tillsynsinsats gjordes vid en loppmarknad som genererade ärenden om livsmedel, kosmetiska produkter, elektronik och läkemedel.