$left
$middle

Barn från Bladbaggens förskola deltog i Malmö stads projekt.

Så upplever barnen trafiken i Malmö

Hur rör sig våra yngsta invånare i trafiken? Hur upplever de allt som händer – och hur ska staden kunna planeras så att den även passar dem? Under 2020 inledde fastighets- och gatukontoret ett samarbete med förskoleförvaltningen för att få svar.

När Malmö förtätas ställs det krav på stadens planerare ökar sina kunskaper om olika målgruppers behov – så att vi bygger hållbara fungerande stads- och trafikmiljöer alla.

Under 2020 inledde fastighets- och gatukontoret därför ett samarbete med förskoleförvaltningen för att hitta nya sätt att inkludera Malmös unga invånare i planeringen.

Arbetet synkades med aktuella stadsutveckingsprojekt, där förskolor som befinner sig längs med och i närheten av dessa fick möjlighet att lämna synpunkter och uppmärksamma problem.

Hur rör barnen sig i och över dessa stråk?
Vilka utmaningar upplever barnen att det finns i dessa miljöer?

Med hjälp av pedagoger på förskolorna bearbetades frågorna så att barnen kunde arbeta med dem.

Svårt att hinna över gatan

Barnen pekade bland annat på svårigheterna att röra sig från trottoarerna, över cykelbanorna och sedan vidare ut i gatan. De upplevde problem med stora trafikflöden både på cykelbanorna och på gatorna.

De pekade på problem med att hinna över dessa gator för att undvika att bli påkörd. De äldre förskolebarnen kände sig inte rädda, men de yngre upplevde att de var rädda på grund av de höga ljuden, att det var rörigt och de var rädda för att någon ska bli påkörd.

Barnen lyfte också problem med stora mängder bilar och avgaser som släpps ut.

För lite grönska och få sittmöjligheter

På Södra Förstadsgatan mellan Södervärn och Dalaplan fick förskolegrupper i uppdrag att utforska gatumiljön. Barn på förskolan Daggmasken vid Södra Förstadsgatan tyckte att det var för lite grönska och för få sittmöjligheter längs gatan och ville se en trevligare gata för alla.

Samtalen med barnen visade deras tankar om hur det går att planera för stadens olika invånare. De tar hänsyn till djur och insekter, människors olika åldrar, olika funktionsvariationer och de inkluderar ofta vuxnas perspektiv.

På Södra Förstadsgatan efterfrågades en gångbro så att ”tanterna” kan ta sig över gatan utan att bli påkörda. Barnen hade också tankar om vad vuxna tycker om att göra. ”Vuxna tycker om att sitta och fika! Det behövs caféer här!”.

"När barns röster blir synliga och tas på allvar, och deras perspektiv tas tillvara, så utvecklar de på kort sikt viktiga förmågor och på längre sikt fostras de till aktiva, ansvarstagande demokratiska medborgare. Medborgare som alla samhällen är beroende av för att skapa och upprätthålla ett hållbart samhälle."

Per Dahlbeck, utvecklingspedagog på förskoleförvaltningen

Vad händer 2021?

I år kommer barn i olika åldersgrupper filma i trafiken för att öka fastighets- och gatukontorets kunskap om barns beteenden (något som också gjordes 2020). Den här gången med hjälp av etnologer från Lunds universitet.

Förskoleförvaltningen deltar i arbetet med den nya temalekplatsen i Rörsjöparken, där barn ska få möjlighet att delta i platsens utformning.

sv
sv