$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 11

Vaccinering mot covid-19 för de som får insatser inom Malmö stad, växelvis när- och nätbaserad undervisning fram till påsk och information på stan om att fortsätta kämpa – ett tag till. Det är något av det som rapporteras denna vecka.

Färre skåningar behöver sjukhusvård

Enligt Region Skånes lägesuppdatering (den 9/3) ligger smittspridningen i Skåne på en fortsatt hög nivå. Allt färre av de allra äldsta skåningar behöver sjukhusvård för covid-19, vilket troligen är en effekt av att man har vaccinerat en stor del av de personer som bor på äldreboenden.

Hittills har 63,6 procent av skåningarna över 90 år fått första vaccinationssprutan och 33,5 procent är fullvaccinerade. Bland hela gruppen 70 år och äldre som vaccinerats med en första dos är 7,6 procent färdigvaccinerade.

Region Skåne skickar regelbundet ut lägesuppdateringar för covid-19 i Skåne. Här kan du ta del av lägesuppdateringen (den 9 mars): Lägesuppdatering covid-19, den 9 mars: Vaccinet visar redan på god effekt | Region Skåne (mynewsdesk.com)

Fortsätt följ de allmänna råden efter vaccinering

I takt med att äldre får vaccinet, är det fortsatt viktigt för den som blivit vaccinerad (även den som haft covid-19) att följa de allmänna råden eftersom smittspridningen är hög.

På Region Skåne finns mer information för dig som blivit vaccinerad: ”Fortsätt följa råden även efter vaccinering” - Region Skåne (skane.se)

Astra Zenecas vaccin pausas

Vaccinationen med Astra Zeneca pausas. Läs mer vad det innebär hos Region Skåne. Alla frågor hanteras av Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Länk till Region Skåne: Region Skåne pausar vaccinationer med Astra Zenecas vaccin - Region Skåne (skane.se)

Vaccineringen för de som tillhör fas 1 och fas 2

I nuläget har alla som har tackat ja till vaccin på Malmö stads 41 särskilda boenden blivit vaccinerade. De Malmöbor som får insatser av kommunal sjuksköterska i sitt hem samt deras hushållskontakter som är över 18 år har fått sin första vaccinationsdos, några är även fullvaccinerade. Vaccineringen av återstående fortsätter med dos 2.

De Malmöbor som får omvårdnadsinsatser från hemtjänst och tillhör fas 1, enligt Region Skånes prioriteringsordning, har fått informationsbrev från Region Skåne om vaccineringen, som nu är påbörjad.

På Region Skånes hemsida finns mer om information vilka personer som ingår i fas 1 och fas 2:
När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden

Efter vaccineringen är det viktigt att medarbetarna fortsätter att hålla i och hålla ut, använda basal hygien och skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi också att du som planerar att besöka korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.

Grafen visar antalet smittade, av de 10 000 malmöbor som får insatser av hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Från vecka 2 visar grafen en nedåtgående trend.

Grafen visar antalet smittade, av de 10 000 malmöbor som får insatser av hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Från vecka 2 visar grafen en nedåtgående trend.

Funktionsstödsförvaltningen följer fas 1 och fas 2 i Region Skånes tidplan för vaccinationen. Vaccinet går det de äldsta brukarna samt till vuxna brukare på LSS-boenden. Omvårdsnära personal på LSS-boenden får den vaccinering som Region Skåne kan erbjuda inom ramen för personalvaccinering.

Informationsskyltar runt om i staden

”Kämpa Malmö – ett tag till”

Ett år har gått sedan pandemin bröt ut i Sverige. Det har varit ett speciellt år som har präglat och påverkat oss alla. Många är trötta på situationen och vi gör alla så gott vi kan för att följa rekommendationerna och hålla avstånd. Den tiden lever vi fortfarande i. På olika platser i Malmö har vi därför satt upp skyltar där vi vill peppa Malmöborna att fortsätta kämpa - ett tag till.

Kämpa - ett tag till

Växelvis när- och nätbaserad undervisning fortsätter fram till påsklovet

För tillfället växlar gymnasieelever mellan när- och nätbaserad undervisning fram till påsklovet (dvs. vecka 13). Fram till den 5 april fortsätter gymnasieskolorna att ha högst en tredjedel av eleverna närvarande på skolan samtidigt. Det innebär att varje elev fortsätter att ha minst 20 procent och max 80 procent av sin undervisning på plats i skolan.

Fortsatt finns en rad undantag från rekommendationen. Det handlar om praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Elever på introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte heller av rekommendationen.

Även för elever i årskurs 7–9 kommer när- och nätbaserad undervisning att bedrivas i så stor utsträckning som möjligt fram till påsklovet. Det innebär att:

  • Elever i årskurs 9 fortsätter med undervisning på plats i skolan.
  • Elever i årskurs 8 har undervisning på plats i skolan denna vecka (15–19 mars). Nästa vecka har de nätbaserad undervisning.
  • Elever i årskurs 7 har nätbaserad undervisning denna vecka. Nästa vecka har de undervisning på plats i skolan.

Detta gäller inte elever som går i särskilda undervisningsgrupper, grundsärskola eller som av olika anledningar inte kan ha nätbaserad undervisning.

Förskolorna har förstärkt bemanningen

Trenden håller i sig med allt fler närvarande barn på förskolor. Bemanningsläget i förvaltningen blir allt mer stabil, även om vissa förskolor rapporterar en hög personalfrånvaro. Bemanningen är tillfälligt utökad under pandemin för att minska sårbarheten om frånvaron ökar igen. Förstärkningen skapar även stabilitet i de fall då gravida medarbetare från vecka 20 inte längre bör jobba i barngrupp.

Förskolor har under pandemin ställt om verksamheten med mer tid utomhus, färre externa besök inne på förskolorna och större avstånd vid hämtning och lämning.

Torghandeln på Möllevångstorget – nya tillfälliga åtgärder har införts

Ytterligare tillfälliga åtgärder har införts för torghandeln på Möllevångstorget för att förhindra trängsel och smittspridning. Det innebär att det blir betydligt färre torgplatser - 25 i stället för 82. Torgplatserna kommer dessutom att spridas ut över en större del av Möllevångstorget för att varje torgplats ska få ledigt utrymme runt hela torgståndet. Dessa tillfälliga åtgärder har införts med stöd av pandemilagen, dvs. ”Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning”. Åtgärderna gäller till och med den 30 september med möjlighet till förlängning.

Renodlad gymnasiemässa även i år

Jobb- och utbildningsmässan TO DO kommer inte att arrangeras i år. I november, de senaste sju åren har TO DO-mässan varit en viktig mötesarena för att få in fler unga Malmöbor på arbetsmarknaden, via studier och jobb. Istället, kommer utbudet inom vuxenutbildningen att synliggöras genom andra insatser, spridda över året. I vilken form gymnasiemässan kommer att arrangeras i år är i nuläget inte bestämt och beror på utvecklingen av pandemin.

Länk till artikeln på malmo.se: https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2021-03-16-Spridda-aktiviteter-istallet-for-TO-DO-massa.html

Trängseltillsyn och alkoholtillsyn förra veckan

Den 8–15 mars besökte miljöförvaltningen 52 restaurang- och serveringsverksamheter i Malmö, bland annat gallerior samt via tips från allmänheten. Av dessa har åtta verksamheter haft avvikelser för trängsel.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april gjort 1 783 inspektioner på restauranger och serveringar i Malmö, och noterat avvikelser hos 144 verksamheter.

Tillståndsenheten har genomfört 23 tillsynsbesök förra veckan. De flesta serveringsställen har valt att hålla stängt efter klockan 20.30.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,2 procentenheter högre under 2021 jämfört med 2020. Ökningen är störst i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,2 procentenheter högre under 2021 jämfört med 2020. Ökningen är störst i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 22 mars.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv