$left
$middle

Personalåret 2020 har påverkats i stor utsträckning av coronapandemin. Nu kan du ta del av hela personalredovisningen för 2020.

Redovisning för personalåret 2020

Malmö stads personalredovisning för 2020 visar att coronapandemin i stor utsträckning har påverkat personalåret. Sjukfrånvaron ökade och personalomsättningen minskade. Andelen heltidsanställda fortsätter att öka som ett resultat av det arbete som flera förvaltningar genomfört de senaste åren.

- Samtidigt som vi ser tillbaka på året som har gått befinner vi oss mitt i en global pandemi. Det är svårt att säga exakt vad pandemin innebär på lång sikt men jag tror att vi kan dra viktiga lärdomar när vi tittar tillbaka på det gånga året, säger Erica Arvebratt, tillförordnad HR-direktör i Malmö stad.

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande ökar

Malmö stad hade i december 2020 27 000 medarbetare. Det är en ökning med cirka 800 medarbetare. Av dessa var 89 procent tillsvidareanställda. Under året har andelen heltidsanställda ökat med 2 procentenheter till 89 procent.

- Det är positivt att se utvecklingen av andelen heltidsanställda och heltidsarbetande. Denna utveckling är ett resultat av det arbete som flera förvaltningar genomfört de senaste åren. Detta innebär ytterligare ett steg mot tryggare anställningar, säger Erica Arvebratt.

Sjukfrånvaron har ökat som en följd av pandemin

Under året har sjukfrånvaron ökat med 1,5 procentenheter, till 7,9 %. Året inleddes med en lägre sjukfrånvaro än 2019 men när coronapandemin bröt ut steg sjukfrånvaron snabbt. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat vilket stödjer antagandet att det är coronapandemin som förklarar sjukfrånvarons ökning under 2020.

Pandemin har dock påverkat Malmö stads verksamheter olika. Medarbetare som kan utföra arbetsuppgifter hemifrån har haft en minskad sjukfrånvaro medan medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har haft en ökad sjukfrånvaro.

Omställning till digital arbetsmiljö

Året som gått har inneburit en omställning, bland annat till en mer digital arbetsmiljö. Exempel på detta är lärarnas kompetens vid digital undervisning och digital kompetens till följd av mer distansarbete för vissa yrkesgrupper.

Pandemin har även haft inverkan på Malmö stads kompetensförsörjning och arbetsmarknaden i Sverige i stort. Personalomsättningen minskade markant i de flesta av Malmö stads förvaltningar och minskningen beror troligtvis på osäkerhet och minskad rörlighet på arbetsmarknaden med anledning av pandemin. Den låga personalomsättningen har resulterat i färre utannonserade tjänster samtidigt som fler har sökt de utannonserade tjänsterna.

malmo.se/redovisning finns personalredovisningen att ta del av i sin helhet.

sv
sv