$left
$middle

Martin Andersson är ordförande för Tillväxtkommissionen. Foto: Fredrik Johansson.

Tillväxtkommissionen möts och tar ytterligare steg framåt

Hösten har gjort entré med stormsteg och arbetet i Tillväxtkommissionen intensifieras allt mer. Arbetet för kommissionen sträcker sig under detta och nästa år.

Martin Andersson är ordförande för Tillväxtkommissionen. Ni har varit igång sedan i våras. Hur har arbetet gått?

- Vi har kommit igång bra och haft ett en hel del interna möten med representanter för Malmö stad för att skaffa oss relevant kunskap om utmaningar och framgångar som finns i Malmö. Vi kommissionärer har mötts vid flera tillfällen digitalt där vi har lyft vilka underlag vi behöver för vår analys och fattat beslut om framtagande av de första kunskapsunderlagsrapporterna som vi ser är centrala för kommissionens uppdrag och arbete.

Ni är en Tillväxtkommissionen med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Berätta, hur griper ni er an de olika aspekterna?

- Tillväxt är förutsättning för att nå framgång inom många områden: jobb, inkomster, företagande, bland annat. Samtidigt är uppdraget att tillväxten ska vara inkluderande på så vis att den ska komma alla Malmöbor till del. Hållbarhet är ett begrepp som omfattar flera dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk tillväxt och vi kommer att täcka in alla de aspekterna. För att ta ett konkret exempel:

Öresundsförbindelsen och Fehrman-Bälttunneln som är på gång ger och kan komma att ge ännu mer för tillväxten i regionen. Samtidigt måste vi i kommissionen beakta vad som händer när fler transporteras och ta fram förslag på hur man kan göra för att fortsätta den tillväxten infrastruktursatsningarna ger - samtidigt som transporterna ska vara hållbara.

Ni har beslutat om ett antal kunskapsunderlagsrapporter och fler kommer att tas fram. Vad kommer rapporterna ge i arbetet?

- De är viktiga av flera skäl. De ger oss kunskap om hur läget sett och ser ut i Malmöregionen. Vi får forskningsbaserade underlag och belyser orsaker till varför saker ser ut som de gör i Malmö. Med rapporterna som bas kan vi analysera ur olika perspektiv, diskutera och problematisera olika fenomen. De och våra andra aktiviteter för att få relevant kunskap blir grunden för de åtgärdsförslag vi tar fram till kommunstyrelsen.

Har ni något konkret sätt att jobba med inspel från externa aktörer?

- För det första är vi ju alla i Tillväxtkommissionen externa aktörer från akademin och näringslivet. Sen kommer vi att knyta till oss fyra råd: ett från arbetsmarknadens parter, ett med representanter från myndigheter, ett med representanter från Öresundsregionen och ett med representanter från civilsamhället.

Vi har vid våra kommissionärsmöten bjudit in representanter från Malmö stad som gett kommissionen kunskap om situationen i Malmö liksom Öresundsinstitutet som presenterat aktuella och relevanta frågor i Öresundsregionen.

Utöver det har vi referensgrupper knutna till varje kunskapsunderlagsrapport. Referensgrupperna består– utöver kommissionärerna – av representanter från Malmö stad som jobbar med frågorna, men också från externa parter som med sin expertis kan bistå forskaren med kunskap.

Under hösten och framför allt i vår kommer vi jobba mer med utkomsten av det vi kommer fram till och det vill vi ju presentera och diskutera med andra vid seminarier och liknande.

Berätta om ditt uppdrag som ordförande i Tillväxtkommissionen:

- Jag blev kontaktad av Malmö stad i december förra året med frågan om jag ville leda arbetet i en Tillväxtkommissionen. Det lät naturligtvis spännande och roligt och det ligger helt i linje med det jag sysslat med och som finns inom mina intresseområden.

Som ordförande leder jag och håller ihop arbetet i kommissionen, som utöver mig består av 17 ytterligare kommissionärer och ett sekretariat bestående av tre, snart fyra, medarbetare.

Mitt jobb är att vara drivande, att se till att det vi gör ligger i linje med direktiven och få med alla delar som är relevanta för Tillväxtkommissionen. Sen kommer ett stort arbete såklart vara att skriva och ta fram de vetenskapligt grundade förslagen och rekommendationerna i slutrapporten.

Vad händer härnäst i Tillväxtkommissionen?

- Vårt första möte för hösten med hela kommissionen blir ett fysiskt möte i Malmö där vi samlar ihop det vi gjort hittills, vad som täcks in av de rapporter vi är igång med och vilka fler som behövs. Vi ska också diskutera centrala begrepp så som hållbar tillväxt, inkludering, orsak och verkan samt vilka flera kunskapsunderlag vi behöver. Allt för att stärka den hållbara tillväxten i Malmö framåt.

sv
sv