$left
$middle

Louisedals gård kan få ny användning

Louisedals gård, med anor från början av 1800-talet, ska få nytt liv. Genom en ny detaljplan bevaras gården till stora delar, samtidigt som det blir möjligt att komplettera med ny bostadsbebyggelse. Ett första förslag till ny detaljplan är på samråd till och med den 29 oktober.

Fram till 2011 användes Louisedals gård av en 4H-verksamhet. Men efter att den upphört har Malmö stad, som äger fastigheten, haft svårt att få in någon ny verksamhet på gården. Därför pågår ett arbete med en ny detaljplan, som ska öppna upp för en mer flexibel användning av gårdsbyggnaderna och ge möjlighet att bygga nya bostäder i anslutning till gården.

I planförslaget bevaras gården till stora delar och strukturen med en fyrlängad gård med öppna betesmarker i öster. Den gamla trädgården som tillhör gården ska också bevaras och en stor del av träden som finns där idag.

- Den nya bebyggelsen som planeras behöver ta hänsyn till både gårdens struktur och kulturhistoriska värden. Den blir relativt småskalig och utformas så att gården fortfarande är framträdande, säger Katarina Jeraeus, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Illustration av planförslaget för Louisedals gård (dp 5617). Den nya bebyggelsen är markerad med vitt och den äldre gårdsbebyggelsen med mörkgrått.

Illustration av planförslaget för Louisedals gård (dp 5617). Den nya bebyggelsen är markerad med vitt och den äldre gårdsbebyggelsen med mörkgrått.

Planförslaget ger utrymme för att bygga motsvarande tio radhus i två plan och ett LSS-boende med sex lägenheter. Om hela gården används för bostäder kan det bli ytterligare arton lägenheter.

- Efter samrådet kommer Malmö stad att genomföra en markanvisning. Det vill säga vi vill hitta en aktör som vill köpa och utveckla fastigheten enligt den kommande detaljplanen, säger Julia Källquist exploateringsingenjör på fastighets- och gatukontoret.

Samrådsmöte den 19 oktober

Under samrådet som pågår mellan den 4 och 29 oktober kan du lämna synpunkter på planförslaget. Den 19 oktober kl 18-19 blir det ett digitalt samrådsmöte där vi presenterar planförslaget och där du har möjlighet att ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker.

Via länken nedan kommer du till planförslaget och alla planhandlingar. Här anmäler du dig också till samrådsmötet den 19 oktober.

sv
sv