$left
$middle

Malmö stad inför visselblåsarfunktion

Malmö stad ska vara fri från oegentligheter. Trots höga ambitioner, interna kontroller och utbildningar händer det ibland saker som inte borde hända. Nu finns en ny kanal för medarbetare att rapportera missförhållanden av allmänintresse.

Enligt en ny lag som gäller från december 2021, så har den som slår larm om missförhållanden av allmänintresse, skydd mot repressalier från sin arbetsgivare. Uppgifter som kan avslöja identiteten på den som rapporterar och personer som bistår vid rapporteringen och den som blir utpekad omfattas av sekretess.

Enligt samma lag ska alla organisationer med fler än 50 medarbetare införa en intern visselblåsarfunktion senast den 17 juli. Från den 1 juli har Malmö stad en visselblåsarfunktion. Rapporter till visselblåsarfunktionen tas emot av en oberoende extern part.

– I Malmö stad har vi länge haft tankar på en visselblåsarfunktion och en utredning startades upp 2019. När lagstiftningsarbetet med den nya visselblåsarlagen inleddes pausades utredningen för att invänta den nya lagens innehåll, berättar Ann-Louise Rönnerhed, chef på juridiska enheten på stadskontoret.

Ett tryggt, säkert och enkelt sätt att rapportera

Den Malmöbaserade advokatbyrån Moll Wendén, som erbjuder sitt digitala visselblåsarsystem ”Trumpet”, utgör nu den externa mottagningsfunktionen i Malmö stads visselblåsarfunktion.

– Moll Wendén är den enda kontakten som visselblåsaren har. De gör en första bedömning om det rör sig om ett visselblåsarärende och lämnar en rekommendation om fortsatt hantering till den interna mottagningsfunktionen på stadskontoret, säger Ann-Louise Rönnerhed.

Om ärendet visar sig handla om ett missförhållande av s.k. allmänintresse, så hanteras ärendet inom ramen för visselblåsarfunktionen. Kravet på allmänintresse innebär att missförhållandena inte ska röra egna arbets- eller anställningsförhållanden. Undantaget är om det rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Visselblåsaren får alltid ett meddelande av Moll Wendén om ärendets fortsatta hantering.

För en sund organisation

Visselblåsarlagen gäller arbetstagare, praktikanter och ett antal andra kategorier. Gemensamt för alla är att det ska handla om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att visselblåsarfunktionen inte är en kanal för medborgare om de inte också är anställda. (Det finns andra kanaler för synpunkter på Malmö stads verksamheter och ett kontaktcenter som kan guida den som vill rapportera rätt.)

Malmö stad uppmanar alla sina anställda att rapportera fel, brister och missförhållanden i någon av de kanaler som finns beroende på verksamhetsområde. I första hand rekommenderas medarbetare att prata med sin chef eller överordnad chef, om de har upptäckt ett fel eller någon typ av oegentlighet. Om kontakt med någon av dessa av någon anledning inte känns tryggt, så kan visselblåsarfunktionen användas.

– Rapporterna är viktiga för att kunna upptäcka och motverka brister och för att Malmö stad ska vara en organisation med högt förtroende hos medarbetare och allmänheten. Bara när vi ser oegentligheter som de är kan vi åtgärda bristerna och dra lärdom av dem, säger Ann-Louise Rönnerhed.

sv
sv