$left
$middle

På bild: Anna von Reis, avdelningschef på individ- och familjeomsorg och Margot Olsson, samordnare mot alla former av våld i nära relation.

Fri från våld – nu börjar arbetet

Under torsdagen hölls kick-off för Malmö stads nya plan Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Politiker och medarbetare från förvaltningar samt representanter från myndigheter och civilsamhället samlades på Slagthuset för att officiellt starta arbetet som berör alla förvaltningar och kommunala företag under de kommande fem åren.

Fri från våld är det fjärde programmet för att förebygga våld och minska våldets konsekvenser i Malmö sedan 1999. Kommunfullmäktige antog planen i mars i år och den knyter an till regeringens nationella strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, där även våld i andra nära relationer och könsrelaterat våld ingår.

– Inför varje ny plan tittar vi på vad som har gjorts, vad som kräver ytterligare arbete, vad som fungerat bra och mindre bra och vad som behöver tillkomma. Det har hänt mycket sedan det första programmet; idag ses våld som ett samhällsproblem, snarare än en privat angelägenhet, berättar Margot Olsson, samordnare mot alla former av våld i nära relation.

Ett exempel på något nytt är planens fokus på arbetsgivaransvaret – det vill säga kommunens ansvar att identifieras våldsutsatta- och våldsverkande medarbetare och hjälpa dessa.

– Vi är ju 27 000 anställda i Malmö och givetvis finns det personer hos oss som drabbas av, och utför, våld. Staden behöver bli bättre på att upptäcka och hjälpa medarbetare som berörs. Det kan handla om kompetensutveckling, att lära sig känna igen tecken på våld och förtryck, och att ställa frågor om våld och kränkningar i medarbetarsamtal och liknande.

– Att leva med våld kan ju i sin tur vara ett hinder för att få eller behålla jobb så arbetsgivaransvaret är viktigt även ur det perspektivet.

Planen har också medvetet ett brett fokus.

– Människor i allmänhet kanske mest förknippar våld med slag och sparkar men ur vårt perspektiv är det viktigaste hur människan påverkas av alla typer av våld och kränkningar. Därför tar planen fasta på våld i alla former: psykiskt, sexuellt, digitalt, ekonomiskt och hedersrelaterat våld men också våld i nära relation, sex mot ersättning, människohandel och barn som upplever våld, säger Margot Olsson och fortsätter:

– Just barnperspektivet är viktigt eftersom vi vet att personer som använder våld i många fall har upplevt våld och förtryck som barn. På så sätt gör vi en tydligare koppling mellan våld i hemmet och det samlade trygghetsarbetet i staden.

Kick-offen öppnades med inledande ord från kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, som konstaterade att Malmö har kommit långt men att mycket arbete återstår.

– Alla våra verksamheter har ett ansvar att bidra till ett samhälle fritt från våld. Vi behöver bygga ännu närmre samarbeten. Det enda sättet att nå hela vägen fram är att betrakta detta som en angelägenhet för alla, sade hon.

Berit Jernberg från Jämställdhetsmyndigheten deltog för att berätta om den nationella strategin för mäns våld mot kvinnor som sträcker sig fram till 2026.

– Malmös plan jackar in väl i vår och det finns goda förutsättningar för samverkan. Nu ser vi att det byggs upp en tydligare infrastruktur för att hantera våldsfrågor och att vi kommer bort från det kortsiktiga tänket som fanns förut, sade hon.

Efter en presentation av flera goda exempel på förvaltnings- och myndighetsöverskridande samarbeten, med efterföljande paneldiskussion, tog arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Sedat Arif vid för ett avslutande anförande.

– Det här har varit en mycket givande dag och många nya tankar har väckts. Vi måste alla våga agera när våld förekommer och våga vara en del av lösningen. Jag hyser goda förhoppningar att vi kan nå ett samhälle utan våld och jag ser fram emot att följa arbetet. Nu kör vi så det ryker!

Nästa steg är att varje förvaltning och kommunala bolag tar fram egna handlingsplaner för att knyta planen till sina verksamheter. Margot Olsson ser fram emot att komma igång med arbetet.

– Jag har en positiv känsla. Fler kommer att bli involverade och planen kommer att få ännu större genomslag. Det är nedslående att så många fortfarande drabbas men förhoppningen är förstås att fler slipper uppleva våld, och att de som trots allt gör det får mer hjälp, säger hon.

Exempel på framgångsrika samverkansprojekt

Under kick-offen för Fri från våld presenterades fyra inspirerande exempel på samverkan mellan förvaltningar och myndigheter:

Våld i nära relation – Funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård-, & omsorgsförvaltningen har samarbetat bland annat genom gemensamma utbildningar och en handbok för att upptäcka och arbeta mot våld som drabbar personer i beroendeställning.

Mer info: ann-helen.westerdahl@malmo.se (funktionsstödsförvaltningen), christina.hanssonravanelli@malmo.se (hälsa-, vård-, och omsorgsförvaltningen)

Samverkan tillsyn – Evonhuset och miljöförvaltningen har hittat gemensamma arbetssätt för att motverka misstänkt arbetskraftsexploatering, bland annat genom att ta fram en checklista för indikationer på människohandel att använda vid miljöinspektioner.

Mer info: simon.mckeogh@malmo.se (miljöförvaltningen), sara.olsson@malmo.se (Evonhuset)

Familjecentralen Lindängen – Samverkan mellan barnmorskor och föräldrarådgivare för att identifiera och ge stöd till våldsoffer som söker kontakt med familjecentralen.

Mer info: nadja@barnmorskornamalmo.se (Nadja Hallgren, barnmorska), anna.nystrom@malmo.se (föräldrarådgivare)

IPVI – Intimate Partner Violence Prevention är ett samarbete mellan Polismyndigheten, staden och Kriminalvården med syfte att få våldsutövare att sluta slå och bygger på samma metodik som Sluta skjut.

Mer info: ulrika.lindh@malmo.se (Kriscentrum Malmö)

sv
sv