$left
$middle

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 är indelat i tre årskursvisa arbetslag.

Eleverna arbetar till stor del i åldershomogena grupper men vid vissa tillfällen så som elevensval, friluftsdagar och skapande skola arbetar de i andra grupperingar.

Den enskilde elevens behov står alltid i centrum och är ledstjärnan i arbetslagens arbete.

Inför årskurs 7 förändras klassamansättningen och arbetet sker tillsammans med avlämnande och mottagande lärare.