Frånvaro och ledighet – grundskola och fritidshem

Om ditt barn blir sjukt bör du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08.00. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning. Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen och det är sedan skolans rektor eller elevens mentor som fattar ett beslut.

Anmäl frånvaro till grundskola och fritidshem via Skola24

Du anmäler frånvaro på Skola24 via självservice. Loggar du in på Skola24 via din dator kan du anmäla frånvaro för en eller flera dagar i taget.

Använder du mobilappen till Skola24 kan du anmäla frånvaro upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Anmäl frånvaro till skolan via telefon 0515-77 70 00

Du kan anmäla frånvaro till skolan via telefon för en dag i taget. Anmälan måste upprepas varje sjukdag. Om du ringer efter klockan 12.00 registreras ditt barns frånvaro för följande dag. Det enda du behöver är en knapptelefon. Ha ditt barns personnummer (10 siffror) till hands.

Du kan anmäla frånvaro via telefon på andra språk än svenska.

Språk

Telefonnummer

Engelska

0515-77 70 01

Arabiska

0515-77 70 02

Somaliska

0515-77 70 03

Pashto

0515-77 70 04

Albanska

0515-77 70 05

Söka ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen. Det är sedan skolans rektor eller elevens mentor, på uppdrag av rektorn, som fattar ett beslut. Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För längre ledighet måste det finnas synnerliga skäl.

Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Årlig information till dig som vårdnadshavare

Vid varje nytt läsår ska du som är vårdnadshavare informeras om skolans riktlinjer och rutiner för ditt barns närvaro och frånvaro. Du ska få informationsbladet "Främja närvaro och minska frånvaro hos elever" från ditt barns klasslärare/mentor för underskrift. Informationsbladet finns översatt till nio språk. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet i frågor som rör skolplikt, frånvaro och ledighet.

Ogiltig frånvaro och uppföljning

Du kan kontrollera och följa upp ditt barns närvaro i undervisningen. Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetygen eller på ett sätt som skolan bestämt.

Om ditt barn inte kommer till skolan och du inte har anmält frånvaro har skolan en skyldighet att informera dig samma dag. Frånvaron registreras då som ogiltig eftersom den inte blivit anmäld. För hög ogiltig frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav.