$left
$middle

Frånvaro och ledighet – grundskola och fritidshem

Om ditt barn blir sjukt bör du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08.00. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning. Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen och det är sedan skolans rektor eller elevens mentor som fattar ett beslut.

Anmäl frånvaro till grundskola och fritidshem via Skola24

Du anmäler frånvaro på Skola24 via självservice. Loggar du in på Skola24 via din dator kan du anmäla frånvaro för en eller flera dagar i taget.

Använder du mobilappen till Skola24 kan du anmäla frånvaro upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Anmäl frånvaro till skolan via telefon
0515-77 70 00

Du kan anmäla frånvaro till skolan via telefon för en dag i taget. Anmälan måste upprepas varje sjukdag. Om du ringer efter klockan 12.00 registreras ditt barns frånvaro för följande dag. Det enda du behöver är en knapptelefon. Ha ditt barns personnummer (10 siffror) till hands.

Anmäl frånvaro via telefon på andra språk

Lista med telefonnummer om du vill anmäla fråvaro på andra språk än svenska.

Språk

Telefonnummer

Engelska

0515-77 70 01

Arabiska

0515-77 70 02

Somaliska

0515-77 70 03

Pashto

0515-77 70 04

Albanska

0515-77 70 05

Söka ledighet

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att det är obligatoriskt för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 att vara i skolan. Skolorna ska därför vara restriktiva med att bevilja ledighet.

Om ditt barn ändå behöver vara ledigt från skolan så måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten så att skolan har möjlighet att göra en enskild bedömning. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, till exempel för att delta vid en begravning.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” betyder att det måste finnas mycket starka skäl för att ledigheten ska kunna beviljas. Många gånger kan detta behöva styrkas av någon annan än vårdnadshavarna, exempelvis läkare, psykolog eller kurator. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till frånvaro. Eleverna har flera skollov då semesterresor istället kan bokas in.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland annat tas det hänsyn till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjlighet att kompensera förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är. Innan ansökan om ledighet görs, tänk på att det finns många moment i undervisningen som inte kan ersättas med studier på egen hand eller med uppgifter som tas med på semestern.

Beslut som fattas om ledighet kan inte överklagas.

Årlig information till dig som vårdnadshavare

Vid varje nytt läsår ska du som är vårdnadshavare informeras om skolans riktlinjer och rutiner för ditt barns närvaro och frånvaro. Du ska få informationsbladet "Främja närvaro och minska frånvaro hos elever" från ditt barns klasslärare/mentor för underskrift. Informationsbladet finns översatt till nio språk. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet i frågor som rör skolplikt, frånvaro och ledighet.

Ogiltig frånvaro och uppföljning

Du kan kontrollera och följa upp ditt barns närvaro i undervisningen. Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetygen eller på ett sätt som skolan bestämt.

Om ditt barn inte kommer till skolan och du inte har anmält frånvaro har skolan en skyldighet att informera dig samma dag. Frånvaron registreras då som ogiltig eftersom den inte blivit anmäld. För hög ogiltig frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav.

Åtgärdstrappa för skolans och hemmets arbete med närvaro och frånvaro

1. Frånvaro från skolan

  • Mentorn informerar vårdnadshavaren samma dag om att eleven inte kommit till skolan vid ogiltig frånvaro.
  • Mentorn samtalar med eleven efter det första ogiltiga frånvarotillfället och med vårdnadshavaren efter det andra.
  • Mentorn samtalar med eleven och vårdnadshavaren efter upprepad giltig frånvaro.

Giltig frånvaro: Sjukdom, tandläkarbesök eller läkarbesök som du anmält till skolan. Ledighet som har beviljats av mentorn eller rektorn.

Ogiltig frånvaro: Frånvaro som du inte har anmält, om eleven är frånvarande trots att ledighet inte beviljats, sen ankomst eller om eleven avviker från lektionen.

2. Fortsatt frånvaro

Mentor kallar elev och vårdnadshavare till ett möte i skolan. Därefter informerar mentorn elevhälsan och arbetslag om överenskomna insatser.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa eller riskerar att fara illa, ska en orosanmälan alltid göras till socialtjänsten. Observera att detta gäller även för alla följande steg i åtgärdstrappan. Skolan fortsätter med sina insatser och åtgärder även efter det att anmälan har gjorts.

3. Upprepad eller längre frånvaro

Rektor, eller den rektorn utser, kallar vårdnadshavare och elev till ett nytt möte tillsammans med mentorn och elevhälsan. Rektor ser till att orsakerna till frånvaron utreds. Lämpliga åtgärder och insatser genomförs och följs upp.

4. Ytterligare frånvaro

Rektor ansvarar för att förstärkta individuella insatser beslutas och genomförs vid omfattande frånvaro. Det kan ske på skolan med stöd av elevhälsan eller i samverkan med andra utanför skolan såsom socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), primärvården, Barn- och ungdomshabiliteringen, polisen med flera. Skolan har kontinuerlig kontakt med eleven.

5. Omfattande frånvaro

Skolan fortsätter med åtgärder och insatser för att få eleven att närvara i skolan. Om eleven fortfarande är frånvarande i betydande omfattning gör rektor en skolpliktsanmälan till grundskoleförvaltningen. Om eleven bor i en annan kommun görs anmälan till hemkommunen.

I de fall frånvaron fortsätter trots att alla tänkbara ansträngningar gjorts på skolan för att på frivillig väg åstadkomma en lösning, och det bedöms att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter kan som en yttersta åtgärd ett vitesföreläggande göras enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800).

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv