$left
$middle

Exempel på extra anpassningar och särskilt stöd

Om en elev har svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd som utformas för elevens unika behov och förutsättningar. I vissa fall kan eleven bli erbjuden plats i en central särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).

Det är insatsernas omfattning och/eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

Extra anpassningar

Några exempel på extra anpassningar är

 • att planera och strukturera ett schema över skoldagen
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • hjälp att förstå texter
 • anpassade läromedel
 • digital teknik med anpassade programvaror.

Extra anpassningar ska sättas in inom ramen för den ordinarie undervisningen när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd i form av extra anpassningar, utan det är elevens behov som styr i vilken omfattning hen får stödet. Om insatserna inte räcker ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare.

Om en elev i årskurs 1–5 får extra anpassningar ska dessa dokumenteras i elevens utvecklingsplan.

Om det visar sig att de anpassningar som eleven fått inte är tillräckliga, ska en anmälan kring elevens behov göras till rektorn. Det är skolans skyldighet att tillhandahålla särskilt stöd.

Särskilt stöd i skolan

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av stödinsatser. Några exempel på särskilt stöd som skolan kan sätta in är:

 • stödundervisning – enskilt eller tillsammans med andra elever i mindre grupper, så kallade särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper)
 • insatser av specialpedagog – till exempel lästräning för eleven eller handledning av undervisande pedagog
 • anpassning av lokaler – det kan handla om att möblera om i klassrummet eller att öka tillgängligheten av den fysiska miljön
 • anpassning av läromedel – tillgänglighet till alternativa verktyg, till exempel inlästa läromedel, dator och surfplatta
 • studiehandledning på modersmål – en elev med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på sitt modersmål

En pedagogisk kartläggning görs för att ta reda på vilken stödinsatser eleven är i behov av. Detta kan ske i samråd med skolans elevhälsoteam.

Eleven får extra anpassningar även om utredningen inte är klar. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram

Skolan beslutar i samråd med elev och vårdnadshavare om vilket stöd som är mest lämpligt. Det särskilda stödet som eleven får ska sedan dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det också ska framgå vilka elevens behov är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen.

Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få särskilt stöd.

Centralt särskilt stöd

När det lokala elevhälsoteamet uttömt sina resurser och en elev behöver annat stöd än det skolan kan hantera kan rektorn ansöka om stöd hos grundskoleförvaltningens centrala specialistteam. Centrala specialistteamet kan ge stöd till skolan eller erbjuda eleven plats i en central (kommungemensam) särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv