$left
$middle

Olycksfallsförsäkring för dig som deltar i en kommunal aktivitet

Malmö stad försäkrar alla barn, ungdomar och vuxna som deltar i en av kommunal anordnad aktivitet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en oförutsedd händelse, till exempel yttre våld.

Försäkringen gäller för

 • personer i familjehem, ungdomshem och kontaktfamilj
 • deltagare i kommunens gruppboende enligt LSS
 • elever i förskoleklass, grund-, gymnasie-, och särskolor samt fritidshem
 • elever i kulturskola
 • barn på feriehem och läger
 • barn vid kommunala förskolor, familjedaghem och öppna förskolor
 • barn och ungdomar 0–21 år under vård eller tillsyn
 • studerande vid gymnasial vuxenutbildning inklusive påbyggnadsutbildningar, grundläggande vuxenutbildningar, särvux och SFI
 • deltagare i aktiviteter anordnade av Malmö Fritid
 • arbetslösa i praktikprojekt
 • flyktingar och invandrare under deltagande i praktik
 • frivilligorganisationer under övning och/eller i krissituationer
 • övriga deltagare i aktiviteter som anordnas av Malmö stad eller som Malmö stad är ansvarig för enligt avtal.

Försäkringen gäller under

 • den tid som verksamheten pågår
 • resa till och från utflyktsmålet
 • utlandsresor, dock under högst tolv månader.

Om olycksfallsskadan kräver läkarbehandling så lämnas ersättning för skadade kläder och glasögon med högst 0,25 basbelopp (för närvarande 10 600 kronor).

Vid olycksfall, tänk på att

 • uppsöka läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
 • spara alla originalkvitton.

Om det finns behov av skoltaxi

Om det finns behov av taxi till och från skola på grund av olycksfall ska det styrkas med intyg från behandlande läkare. I intyget ska det även framgå under vilken tid taxi krävs. Försäkringsbolaget Protector ska kontaktas och godkänna taxikostnader innan resorna beställs. Skicka intyget via Protectors hemsida eller till skador@protectorforsakring.se.

Telefon: 08-41 06 37 00

Försäkringsbesked för olycksfall

Kontakta oss

sv