$left
$middle

Malmö stads bolagsverksamhet

Malmö stad äger, med ett inflytande om minst 20 procent, ett antal bolag. Därutöver finns ett antal stiftelser som har anknytning till Malmö.

Schema över Malmö stads bolag

Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgare i kommunen. Malmö Stadshus AB är holding-/moderbolag för de helägda kommunala bolagen.

Malmö Stadshus AB

Malmö Stadshus AB har som syfte att genom bolagsstyrning, samordning och uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och samhällsnytta inom bolagskoncernen. Malmö Stadshus AB ska ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Detta sker genom ägardialoger, vid behov lämna förslag till ändringar och kompletteringar i bolagens ägardirektiv, utarbeta förslag till riktlinjer, utveckla koncerngemensamma förhållningssätt, upprätta god ekonomi i bolagskoncernen med mera.

sv