$left
$middle

Medicinsk elevhälsa

Inom medicinska elevhälsan arbetar skolsköterskor och skolläkare. Alla elever erbjuds tre större hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan samt vaccinationer. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

För att komma i kontakt med medicinska elevhälsan – se kontaktuppgifter på respektive skolsida.

Hälsobesök

Medicinska elevhälsan följer elevens utveckling och hälsa under hela skoltiden. Under grundskoletiden erbjuds tre större hälsobesök samt två mindre besök.

Vid hälsobesöken följs hur barnet trivs i skolan och skolsituationen. Hälsobesöken följer även upp eventuella sjukdomar, andra hälsoproblem, tandhälsa och tandvårdsvanor, barnets utveckling samt familjesociala förhållanden som kan påverka barnets hälsa.

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska barnvaccinationsprogrammet genom medicinska elevhälsan.

Vaccinationer erbjuds enligt följande:

 • I årskurs 2 vaccineras elever mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • I årskurs 5 vaccineras elever mot humant papillomvirus (HPV).
 • I årskurs 8 vaccineras elever mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vid avvikande vaccinationsstatus görs enskilda bedömningar. Vid gemensam vårdnad krävs samtycke av båda vårdnadshavarna.

Medicinska elevhälsans fokus

Medicinska elevhälsans fokus är att

 • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök (vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder)
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
 • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
 • medverka i utredningar kring enskilda elever
 • främja en säker och god arbetsmiljö för eleverna
 • lyfta hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Medicinska elevhälsans uppdrag

Skolsköterska och skolläkare följer elevernas hälsoutveckling och uppmärksammar deras arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet. Hälsokontrollerna utgör basen i det förebyggande arbetet.

Den medicinska elevhälsan ska också följa det enskilda barnets utveckling för att tidigt kunna upptäcka funktionshinder. När behov finns görs individuella anpassningar av elevens lärandemiljö tillsammans med skolans övriga personal. Ibland sker det även i samarbete med exempelvis barnhabilitering och barnpsykiatri.

Egenvård för elever i behov av medicinska insatser i skolan

Skolan har ett ansvar för att barn i behov av medicinska insatser får hjälp med sin egenvård under skoltid eller på fritids. Egenvården är sådant som vårdnadshavaren själv annars hjälper sitt barn med hemma. Det kan till exempel innebära att barnet får hjälp med att ta sin medicin när hen vistas i skolan, eller får hjälp med den åtgärd som behövs.

Den medicinska elevhälsans personal utför inte egenvård i skolan. Rektor ansvarar för att egenvården för en elev i skolan fungerar och fördelar arbetsuppgiften till personal på skolan.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv