$left
$middle

Elevhälsa i grundskolan

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Eleverna får som exempel träffa skolsköterskan som följer barnets utveckling och samtalar kring hälsa. Förutom den medicinska elevhälsan har eleverna också tillgång till skolkurator och psykolog vid behov.  

För att komma i kontakt med skolsköterska och kuratorer på de kommunala skolorna – se kontaktuppgifter på respektive skolsida.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolkurator

Kuratorn finns som stöd åt enskilda elever, grupper eller klasser i sociala och psykosociala frågor. I allt som rör en elevs sociala situation – oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden – kan kuratorn vara ett stöd. Kuratorn har tystnadsplikt.

Vid ansökan om mottagande i särskola görs en socialbedömning och vid behov av förlängt barnbidrag kan kuratorn också vara behjälplig, samt i många andra frågor.

Psykolog

Malmös skolor har psykologer som de kan kontakta när de behöver. Psykologerna sitter inte på skolorna utan i olika team och tillhör en psykologenhet.

Psykologerna finns till för att underlätta ditt barns skolgång på olika sätt. Både genom att bistå lärarna med handledning och genom att bidra i undanröjandet av ett hinder som finns för ditt barns lärande. För att personalen i skolan ska kunna hjälpa dig och ditt barn på bästa sätt kan de tillsammans med psykologen undersöka vilka möjligheter som finns.

Information om skolpsykolog på olika språk

Skolan tar kontakt med psykologen

Du som elev eller vårdnadshavare kan inte kontakta psykologen själv utan du får vända dig till skolans personal eller rektor. Psykologen kontaktar sedan er när det är aktuellt och informerar om vad som gäller med sekretess och vart ni eventuellt kan vända er för att få mer ingående hjälp.

sv