$left
$middle

Elevhälsa i grundskolan

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsan omfattar alla elever från förskoleklass till och med avslutade gymnasiestudier och syftar till att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Alla grundskolor i Malmö har ett lokalt tvärprofessionellt elevhälsoteam, där varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

För att komma i kontakt med skolsköterska och kuratorer på de kommunala skolorna – se kontaktuppgifter på respektive skolsida.

Elevhälsan i Malmö stads grundskolor är HBTQI-certifierad av RFSL.

Kurator

Kuratorn arbetar med att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Kuratorn samarbetar och samverkar med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov med andra myndigheter, verksamheter eller föreningar kring hjälp- och stödbehov för eleven. Kuratorn fungerar också som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans tvärprofessionella arbete. Frågor som rör skolans värdegrund och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, arbetsmiljö, trivsel och utveckling är viktiga för kuratorn.

Psykolog

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kunskap och kompetens om elevers hälsa, lärande och utveckling. Detta sker genom konsultation, handledning och utbildning till personal samt genomförande av utredningar, bland annat utvecklingsbedömning av enskild elev. Psykologbedömningen hjälper eleven och skolan att bättre förstå elevens förmågor, färdigheter och behov av anpassningar i lärmiljö och kravställning. Skolpsykologen arbetar hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers lärmiljö. Psykologen ingår också i skolans krisberedskap.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsobesök med hälsosamtal samt utför vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet. Hälsobesöket som erbjuds i F-klass, årskurs 4 och 8 innefattar bedömning av tillväxt, syn, hörsel och rygg efter behov. Skolsköterskan pratar med eleverna om deras hälsa, skolsituation och livsstil. Skolläkaren träffar elever för medicinsk bedömning samt tillför medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolsköterska och skolläkare arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Har eleven symtom på sjukdom hänvisas den till vårdcentral.

Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagogen och specialläraren bidrar med fördjupade pedagogiska kunskaper om lärande i skolornas arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. De arbetar i nära samarbete med lärare för att kartlägga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar samt träna elever i strategier för att lära och planera. Specialpedagoger och speciallärare har ofta en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Skollogopeder

Logoped är en kompletterande profession i skolans elevhälsoteam och något som skolans rektor kan välja att anställa. Det är därför inte alla skolor som har en egen skollogoped. Skollogopedens uppdrag är att tillföra logopedisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare utgör ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. De ger eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval och kan ha motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier. Studie- och yrkesvägledare har också en stor roll i skolans arbete med PRAO-verksamheten (praktisk arbetslivsorientering).

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv