$left
$middle

Modersmålsundervisning i grundskolan

Barn i årskurs 1–9 som har vårdnadshavare med ett annat modersmål har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Förutsättningen är att språket talas dagligen i hemmet. Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan även få modersmålsundervisning i förskoleklass.

En elev i årskurs 1–9 kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • eleven använder språket dagligen i hemmet (gäller inte adoptivbarn)
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Rätt till modersmålsundervisning i minoritets­språken

Elever i grundskolan (även förskoleklass) som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.

Malmö stad erbjuder modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen, om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).

Grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning är inte detsamma som andraspråksundervisning (nybörjarspråk), utan ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket – om det aktuella modersmålet inte är ett av de nationella minoritetsspråken. Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kunna delta i samtal om vardagsnära ämnen.

I Malmö stad erbjuds modersmålsundervisning i cirka 50 språk. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden. Bedömning och betyg sker på samma sätt som i övriga ämnen i skolan.

Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.

Ansöka om modersmåls­undervisning

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska du ansöka via blankett. Ansökningsblanketten ska lämnas in till skolan. Det är sedan rektorn som beslutar om ditt barn uppfyller villkoren.

Efter du lämnat in ansökan

I samband med skolstarten på höstterminen eller beroende på när du lämnat in ansökan tar en aktuell modersmålslärare kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen.

Säga upp plats på modersmåls­undervisning

Om tiden och platsen för undervisningen inte fungerar måste du säga upp platsen. Du kan säga upp platsen genom att fylla i blanketten på självservice. Blanketten ska sedan lämnas in på barnets skola.

Syftet med modersmåls­undervisning

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Undervisningen ska ge ditt barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig.

Läs mer

Kontakta oss

sv