Modersmålsundervisning i grundskolan

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Du får ansökningsblankett till undervisningen på skolan.

Grundskolenämnden i Malmö stad har beslutat att från och med höstterminen 2020 upphör modersmålsundervisning för elever i förskoleklasser.

Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasiet. Det är inget nybörjarspråk utan ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kan delta i samtal om vardagsnära ämnen.

I Malmö stad erbjuds modersmålsundervisning i cirka 50 språk. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
  • eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.

Malmö stad är skyldig att ge modersmålsundervisning i minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen och om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).

I kommunen finns för närvarande modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, romani och jiddisch.

Ansöka om modersmålsundervisning

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska du ansöka via blankett. Ansökningsblanketten ska lämnas in till skolan. Det är sedan rektorn som beslutar om ditt barn uppfyller villkoren.

Efter du lämnat in ansökan

I samband med skolstarten på höstterminen tar en aktuell modersmålslärare kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen.

Säga upp plats på modersmålsundervisning

Om tiden och platsen för undervisningen inte fungerar måste du säga upp platsen. Du kan säga upp platsen genom att fylla i blanketten på självservice. Blanketten ska sedan lämnas in på barnets skola.

Syftet med modersmålsundervisning

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Undervisningen ska ge ditt barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig.