Skolplikt och utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska du ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt alternativt skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Kortare ledighet kan beviljas av rektorn på skolan.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Malmö stad har ett stort ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta upp till några månader att få beslut. 

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet behöver Malmö stad få information om

  • den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång
  • synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelse

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Malmö kan ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex–nio månader.

Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig.

Efter att du skickat in ansökan

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Malmö. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Kostnader för utbildning utomlands

Malmö stad ger inte ersättning för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land.