Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och fritidshem, och grundskoleförvaltningen som helhet, bedriver ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet bedrivs utifrån Skolverkets allmänna råd för hur skolan ska planera och följa upp sin verksamhet.

I bland annat skollag och läroplaner beskriver staten skolans uppdrag. Malmö stad är så kallad huvudman för alla kommunala skolor i Malmö. I Malmö stad ansvarar grundskoleförvaltningen för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Alla skolor och fritidshem, liksom grundskoleförvaltningen som helhet, planerar och följer upp verksamheten utifrån det statliga uppdraget.

Denna planering, uppföljning och analys ska dokumenteras. I kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020 har grundskoleförvaltningen sammanställt verksamhetens samlade resultat och analyserat dessa.
Kvalitetsrapport läsår 2019/2020 (pdf, 889.2 kB)

Utifrån analysen, identifierar och prioriterar sedan skolor, fritidshem och grundskoleförvaltningen som helhet vad som ska utvecklas och planerar för hur det ska genomföras. Det viktigaste utvecklingsarbetet för det kommande läsåret sammanfattas i åtagandeplanen.
Åtagandeplan läsår 2020-2021 (pdf, 184.3 kB)

Läs mer