$left
$middle

Elevinflytande

Elevernas representativa beslutsrätt kanaliseras till klassråd, elevråd och matråd och möjligheten till beslutstagande utökas i relation till elevernas ålder. Skolans viktiga arbete med att medvetandegöra eleverna om rätten till delaktighet sker inom klassens egna ram.

Elevråd

Elevrådet på Djupadalsskolan består utav minst en representant från varje klass i årskurs 1 till 6.

Elevrådet träffas en gång i månaden och diskuterar ärenden som har kommit upp i klassråden. På mötena deltar även representanter från personal och skolledning. Eleverna lyfter fram idéer och tankar som rör deras fysiska och psykiska skolmiljö. Skrivelser utformas och elevrådsrepresentanterna tar själva tag i förfrågningar till exempelvis vaktmästare vad gäller förändringar.

Efter varje möte delger representanterna sina klasser vad som är sagt och diskuterar vidare. På så sätt förankras elevrådets arbete hos den enskilde eleven. Eleverna får genom klassråd och elevråd insikt om hur man påverkar och förändrar i ett demokratiskt samhälle.

Matråd

Matrådet består av en elevföreträdare för respektive klass, personalen i vår skolrestaurang och representanter från personal och skolledning.

Matrådet träffas en gång i månaden. Då har elevrepresentanterna med sig synpunkter från kamraterna i klasserna.

På matrådet diskuteras allt från bekymmer med för kort tid i matsalen till önskemål om citron i vattnet. Personalen framför också sina synpunkter om hur det fungerar vid måltiderna. Vid matråden förs minnesanteckningar och de delas sedan ut till klasserna så att alla elever får ta del av vad som diskuteras.

​SOS-barnbyar

Några gånger per år skriver och /eller ritar vi till våra fadderbarn i Thailand. Bland annat gör vi på hösten, i samband med FN-dagen, ett arbete kring likabehandling i varje klass.

Föräldraföreningen skickar 200 kronor per månad, en kostnad som täcker en del av deras uppehälle. Varje år får vi brev och teckningar från fadderbarnen och SOS-barnbyar, som berättar om våra fadderbarn och barnbyn där de bor.

Djupadalsskolan

 • Djupadalsskolan

  • Telefon:  040-34 74 63
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Norra Hyllievägen 76
sv