$left
$middle

Trivsel och likabehandling

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan kunna gå till Djupadalsskolan vars verksamhet ska kännetecknas av trygghet, respekt och ansvarstagande.

På Djupadalsskolan jobbar vi för att alla elever och all personal ska trivas och respektera varandra. För att nå dit jobbar vi för likabehandling och mot diskriminering, vi har ett Rast och Aktivitetsteam och vi har trivselregler som vi jobbar gemensamt med. Tillsammans med eleverna görs det även ett kontinuerligt EQ- och värdegrundsarbete.

RoA - Rast- och aktivitetsteam

RoA-teamet är en operativ grupp som

 • anordnar/erbjuder aktiviteter på skolgården under rasterna.
 • ingriper vid konflikter under rasterna.
 • är behjälpliga med att lösa konflikter som uppstår under rasterna.
 • fångar upp elever som upplevs som ensamma.
 • har regelbundna möten med skolledning.
 • dokumenterar/för loggbok över händelser under rasttid.

Trivselregler

Alla elever och all personal blir respekterade, känner sig uppskattade och tar ansvar för skolan genom att vi:

 • är rädda om skolans lokaler och material
 • pratar med varandra på ett trevligt sätt.
 • visar hänsyn mot och bryr oss om varandra.

Vi vill skapa en lugn och lustfylld skol- och fritidshemsmiljö tillsammans, genom att:

 • alla kommer i rätt tid till lektionerna.
 • alla visar respekt för den som talar och att ingen stör kamraternas arbete.
 • mobiltelefonerna stannar i väskan om du tar med den till skolan. Djupadalsskolan är en mobilfri skola.
 • du stannar på skolans områdeom du inte kommit överens om något annat med en vuxen.
 • ingen äter godis eller tuggar tuggummi.
 • alla parkerar sina cyklar i cykelställen och ingen cyklar, åker skateboard, sparkcykel, rullskridskor eller liknande på skolgården på vardagar mellan klockan 7 och 17.
 • ingen kastar snö under skoldagen eller på fritidshemstiden.

Diskrimineringslagen

(2008:567) stärker och tydliggör skolans ansvar avseende alla former av diskriminering. Kapitel 6 i skollagen (2010:800) stärker verksamheternas uppdrag avseende annan kränkande behandling.

Lagarna är till för att tillvarata elevernas rättigheter och betona skolans skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling. De pedagogiska verksamheterna har ett särskilt ansvar för att barn/elever inte utsätts för diskriminering och annan kränkande handling. Varje verksamhet ska årligen tillsammans med eleverna ta fram en Likabehandlingsplan.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Diskrimineringslagen

Djupadalsskolan

 • Djupadalsskolan

  • Telefon:  040-34 74 63
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Norra Hyllievägen 76
sv