$left
$middle

Sundsbroskolans Fritidshem

Fritidshemmen på Sundsbroskolan

”En plats för den fria tidens lärande”

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som följer läroplanens första, andra och fjärde del. Dessa är Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt Fritidshemmet. Det fjärde kapitlet är, som rubriken avslöjar, ett renodlat fritidshemskapitel som innehåller både syfte och centralt innehåll för verksamheten.

En av fritidshemmets huvudsakliga uppgifter är att komplettera förskoleklassen och grundskolan samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Detta möjliggörs bland annat genom en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar både omsorg och lärande.

Just helhetssynen på lärande och utveckling är det som kännetecknar fritidshemmet som verksamhet. Här erbjuds en undervisning som kan komplettera skolan med att i hög grad utgå från elevernas behov, intresse och initiativ. Den präglas även mycket av det som sker i nuet och eleverna uppmuntras till egna upptäckter. Det är de rika variationsmöjligheterna och den utpräglade tilltron till barnet som gör fritidshemmet till en verksamhet som på ett, i grunden lekfullt och värdegrundsbaserat sätt, stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

I en beskrivning av fritidshemmets innehåll förtjänar också inhämtningen av energi och lust ett omnämnande. I leken, organiserad som spontan – initierad av elev eller vuxen, sker en återhämtning som är avgörande för elevens välmående och fortsatta utveckling. Eleverna ges i fritidshemmet möjlighet att påverka sitt val av sysselsättning, vilket är en förutsättning för positiva upplevelser och erfarenheter.

Med alla dessa pusselbitar på plats optimeras fritidshemmets potential där relationsskapande, återhämtning och ökad självkänsla är centrala delar.

Vi ses på fritids!

sv