$left
$middle

Sundsbroskolans fritidshem

Fritidshemmet - en plats för den fria tidens lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska enligt skollagen komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Enligt läroplanen utgör omsorg, utveckling och lärande en helhet i fritidshemmet.

En av fritidshemmets huvudsakliga uppgifter är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Detta möjliggörs bland annat genom en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar både omsorg och lärande.

Just helhetssynen på lärande och utveckling är det som kännetecknar fritidshemmet som verksamhet. Lärandet i fritidshemmet kännetecknas av att det startar i spontanasituationer och med utgångspunkt i elevernas intressen och idéer. Det är i det sociala samspelet mellan elever och lärare, samt elever emellan som erfarenheter görs och kunskaper utvecklas. Det är de rika variationsmöjligheterna och den utpräglade tilltron till barnet som gör fritidshemmet till en verksamhet som på ett, i grunden lekfullt och värdegrundsbaserat sätt, stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

I en beskrivning av fritidshemmets innehåll förtjänar också inhämtningen av energi och lust ett omnämnande. I leken, organiserad som spontan – initierad av elev eller vuxen, sker en återhämtning som är avgörande för elevens välmående och fortsatta utveckling. Eleverna ges i fritidshemmet möjlighet att påverka sitt val av sysselsättning, vilket är en förutsättning för positiva upplevelser och erfarenheter.

Demokratiska värden har en central plats i lärandet i fritidshem och ger barnen stora möjligheter till samarbete och att hjälpa varandra. Att lära i fritidshemmet är därför samtidigt att lära för sitt framtida liv, att lära sig att fungera som människa och som medborgare, i sin vardag och i samhället i stort, i sig själv och tillsammans med andra.

Med alla dessa pusselbitar på plats optimeras fritidshemmets potential där relationsskapande, återhämtning och ökad självkänsla är centrala delar.

Sundsbroskolan

 • Sundsbroskolan

  • Telefon:  040-34 69 44
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Klagshamnsvägen 48
sv