Vad vi gör

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp hela Malmö stads arbete med totalt ca 26 000 medarbetare i 14 olika förvaltningar.

Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling — alltid med Malmös bästa för ögonen.

Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Många av våra medarbetare är specialister och experter inom sitt yrkesområde eller leder utvecklingen inom Malmö stad inom ett särskilt område. Det kan handla om upphandling, ekonomisystem, juridik, demokratiska val, näringslivssamverkan, turism, hållbarhet, jämställdhet, säkerhet, arbetsgivarfrågor, visuell kommunikation, mediestrategier och mycket mer.

Stadskontoret leds av stadsdirektören och är organiserat i sex avdelningar.

Avdelningen intern ledning och stöd

Avdelningen intern ledning och stöd arbetar med ekonomi, planering, uppföljning, HR, kommunikation samt stöd och service internt på stadskontoret samt stöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Avdelningen ansvarar för

 • ekonomi, planering, uppföljning, HR, kommunikation samt stöd och service internt på stadskontoret
 • ärendeprocessen och Malmö stads dokument- och ärendehanteringssystem
 • administrativt stöd till kommunalråd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • planering och genomförande av val i Malmö
 • övergripande och strategiska juridiska frågor i Malmö stad
 • stadens visselblåsarfunktion

Avdelningen omvärld och näringsliv

Avdelningen omvärld och näringsliv leder, samordnar och har uppsikt över arbetet med att stärka Malmö som hållbar tillväxtmotor.

Avdelningen ansvarar för

 • att tillvarata Malmö stads intressen i internationella, nationella, regionala samarbetsplattformar och leda stadens övergripande omvärldsfrågor
 • Malmö stads internationella arbete och arbetet med EU-frågor
 • Malmö stads näringslivs- och destinationsfrågor och vara näringslivets röst till Malmö stads verksamheter
 • Malmö stads arbete med migrations- och flyktingfrågor
 • strategiska arbetsmarknadsfrågor för Malmö stad som helhet
 • det övergripande arbetet med strategier inom bostadsförsörjning och det fysiska samhällsbyggandet samt särskilda stadsutvecklingsprojekt för kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen leder, samordnar och har uppsikt över Malmö stads arbete inom målstyrning, budget, uppföljning, inköp samt statistik och analys av stadens verksamheter.

Avdelningen ansvarar för

 • arbetet med effektiva rutiner och arbetssätt inom ekonomiområdet för staden som helhet
 • Malmö stads budget- och uppföljningsprocess avseende ekonomi och verksamhet samt stadens målstyrning och måluppföljning
 • arbetet med uppföljning utifrån Agenda 2030 och rättighetsfrågor
 • Malmö stads gemensamma ekonomisystem och rapporteringssystem
 • Malmö stads strategiska arbete med inköp och med lokalförsörjning
 • att vara Malmö stads statistikmyndighet

HR-avdelningen

HR-avdelningen leder, samordnar och har uppsikt över Malmö stads arbete inom HR- och arbetsgivarområdet och företräder Malmö stad som arbetsgivare.

Avdelningen ansvarar för

 • arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom HR- och arbetsgivarområdet för Malmö stad som helhet
 • att företräda Malmö stad som arbetsgivare och teckna Malmö stads alla kollektivavtal
 • arbetet med Malmö stads övergripande kompetensförsörjning
 • arbetet med Malmö stads ledarskapsutveckling
 • att vara pensionsmyndighet för Malmö stads medarbetare
 • arbetet med diskrimineringsgrunderna ur ett arbetsgivarperspektiv

Hållbarhetsavdelningen

Hållbarhetsavdelningen leder, samordnar och har uppsikt över stadens strategiska arbete inom hållbarhet, rättighetsfrågor, lokal utveckling, beredskap, säkerhet och trygghet.

Avdelningen ansvarar för

 • Malmö stads strategiska arbete med Agenda 2030
 • Malmö stads arbete med nationella minoriteter, antidiskriminering, jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter och folkhälsa
 • Malmö stads arbete med lokal utveckling, beredskap, trygghet och säkerhet
 • Malmö stads stöd till civilsamhället och idéburen sektor
 • kommunövergripande arbetssätt för intern kontroll

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen leder, samordnar och har uppsikt över Malmö stads arbete inom kommunikationsområdet. Avdelningen stödjer även kommunikationsarbetet på stadskontorets avdelningar.

Avdelningen ansvarar för

 • arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom kommunikationsområdet för Malmö stad som helhet
 • arbetet med effektiva rutiner och arbetssätt inom kommunikationsområdet för hela Malmö stad
 • Malmö stads kommunikationsarbete och kommunikationsplattform
 • Malmö stads arbete med varumärken, press, sociala medier, visuell identitet, rörlig bild, mediabank, kommunikation i kriser, kommunikativt påverkansarbete, redaktionellt arbete och kommunövergripande kanaler
 • Malmö stads e-tjänster, leda arbetet med externwebb och det redaktionella arbetet med intranätet


Vår organisation präglas av hög kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Vår målbild är att vara ett sammanhållet, effektivt, proaktivt och lärande stadskontor. Med stolthet arbetar vi i demokratins tjänst, för alla som lever och verkar i Malmö. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.