Vad vi gör

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp hela Malmö stads arbete med totalt ca 26 000 medarbetare i 14 olika förvaltningar.

Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling — alltid med Malmös bästa för ögonen.

Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Många av våra medarbetare är specialister och experter inom sitt yrkesområde eller leder utvecklingen inom Malmö stad inom ett särskilt område. Det kan handla om upphandling, ekonomisystem, juridik, demokratiska val, näringslivssamverkan, turism, hållbarhet, jämställdhet, säkerhet, arbetsgivarfrågor, visuell kommunikation, mediestrategier och mycket mer.

Stadskontoret leds av stadsdirektören och är organiserat i sex avdelningar.

Avdelningen intern ledning och stöd

Avdelningen intern ledning och stöd arbetar med stadskontorets egen ekonomi, utveckling, planering, kansli, HR och kommunikation. Här ligger också ansvaret för planering och genomförande av val i Malmö, Malmös stads centrala juristfunktion, dokument- och ärendehantering och administrativt stöd till kommunalråd och kommunfullmäktige.

Avdelningen analys och hållbarhet

Avdelningen analys och hållbarhet leder arbetet med uppföljning och analys av Malmö stads verksamheter. Avdelningen leder och samordnar även stadens arbete inom andra frågor som Agenda 2030, jämställdhet och trygghet. Här sker även beredning av en stor del av de remisser och motioner som Malmö stad svarar på.

Avdelningen omvärld och näringsliv

Avdelningen omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen leder ekonomiarbetet för Malmö stad som helhet. Avdelningen har ansvar för stadens ekonomisystem och rapporteringssystem samt stadens strategiska inköpsverksamhet och försäkringsskydd.

HR-avdelningen

HR-avdelningen leder arbetet inom HR- och arbetsgivarområdet för Malmö stad som helhet. Avdelningen företräder staden som arbetsgivare och tecknar alla kollektivavtal. Avdelningen ansvarar även för förvaltning av stadens HR-system.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen leder arbetet inom kommunikationsområdet för Malmö staden som helhet. Avdelningen ger även kommunikationsstöd till stadskontorets egna avdelningar.

Vår organisation präglas av hög kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Vår målbild är att vara ett sammanhållet, effektivt, proaktivt och lärande stadskontor. Med stolthet arbetar vi i demokratins tjänst, för alla som lever och verkar i Malmö. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.