Så arbetar vi för att ställa om Malmö

Klimatomställning Malmö är Malmö stads kraftsamling för att mobilisera näringslivet, akademi, föreningar och Malmöbor för att gemensamt lösa stadens klimatutmaningar. Initiativet fokuserar på att utveckla kunskap, arbetssätt och samarbetsformer som kan snabba på omställningen till ett hållbart Malmö.

Sex mål för minsta möjliga klimatpåverkan

Malmö stads klimatmål är ambitiösa och visar riktningen för stadens klimatarbete. Vi når bara målen tillsammans!

Fakta och analyser

Kunskapsunderlag är grunden i Klimatomställning Malmös arbete. Här kan du ta del av fakta, analyser och rapporter som har koppling till Malmös klimatomställning.

Klimatkontrakt för att engagera hela staden

För att lyckas ställa om Malmö behöver vi jobba tillsammans. Genom Klimatkontrakt Malmö kan företag, föreningar, organisationer och akademi kroka arm med staden och arbeta aktivt för att minska stadens gemensamma klimatavtryck.

Prioriterade omställningsområden

Klimatomställning Malmö har identifierat sju prioriterade områden där vi vet att kraftfulla insatser kan få stor effekt för både klimatet och samhället.

Cirkulär ekonomi

Malmö har höga ambitioner om att i framtiden bli en cirkulär stad. Att minimera avfall och maximera återvinning och återanvändning av resurser ger stora klimat- och miljövinster.

Elförsörjning

Malmö ska försörjas av 100 procent förnybar och återvunnen energi år 2030. Att minska energianvändningen och använda så stor andel förnybara energikällor som möjligt gynnar både klimatet och samhället.

Klimatneutralt byggande

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Malmö stad och Malmös byggaktörer arbetar på flera plan för att uppnå ett klimatneutralt byggande till år 2030.

Klimatsmart konsumtion

Vad vi äter, shoppar, hur vi bor, semestrar och förflyttar oss har en stor påverkan på hur utsläppen av växthusgaser ser ut. Genom våra val i vardagen kan vi vara med och göra skillnad för Malmö och planeten.

Nettonollorganisation

Malmö stad ska vara en föregångare och behöver arbeta med organisationens egna utsläpp på ett effektivt sätt. Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp 2030.

Mobilitet

Idag är vägtransporter den största utsläppskällan i Malmö. Utsläppen från vägtrafik har minskat - fler går, cyklar eller åker kollektivt medan färre tar bilen. Men utvecklingen behöver gå snabbare.

Uppvärmning

Uppvärmning står för cirka 25-30% av de totala växthusgasutsläppen i Malmö. Åtgärder inom området fokuserar främst på utsläppsminskningar kopplat till Sysavs kraftvärmeverk, som producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning.

Kontaktinformation och länkar

sv