$left
$middle

Sex mål för minsta möjliga klimatpåverkan

Alla behövs när vi ställer om Malmö. Genom innovativa lösningar som smarta energisystem, delningstjänster för medborgarna och cirkulära lösningar i vår egen organisation kan vi minska Malmös klimatpåverkan.

Utsläppen av växthusgaser i Malmö har minskat med 70 procent

Mål 1 i miljöprogrammet handlar om att halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med Paris-avtalet och nationella klimatmål, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet inte blir ohållbar. Växthusgasutsläppen från Malmö som geografiskt område ska därför minska kraftigt.

70 procent minskning är jämfört med 1990 års utsläpp. Målvärdet utgör de faktiska territoriella utsläppsminskningarna av växthusgaser.

Malmö stads organisation har nettonollutsläpp

Malmö stad ska vara en föregångare och behöver arbeta med organisationens egna utsläpp på ett effektivt sätt. För att uppnå minst nettonollutsläpp av växthusgaser ska Malmö stads organisation så långt som möjligt minimera utsläppen från direkta och indirekta utsläppskällor. De kvarvarande utsläppen ska kompenseras med kolinlagring för att nå nettonollutsläpp. Kolinlagring ska i största möjliga mån ske lokalt. Detta handlar mål 2 i Malmö stads miljöprogram om.

Kraftig minskning av Malmös konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

För att nå mål 3 i miljöprogrammet ska Malmös konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser år 2030 vara på god väg till en hållbar nivå. År 2050 bör de globala utsläppen vara högst ett ton per person och år i enlighet med Parisavtalet. Målvärde för 2030 som linjerar med målet för 2050 kommer tas fram i början av programperioden.

Det är nödvändigt att inkludera de konsumtionsbaserade utsläppen när Malmös och Malmöbons påverkan på klimatet redovisas. I de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ingår den klimatpåverkan som konsumtionen av varor och tjänster orsakar i Malmö, Sverige och andra länder. För att nå målet krävs ett omfattande samarbete och delaktighet med de som bor och verkar i Malmö.

Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi

Den energi som används till exempelvis el, värme och transporter i Malmö ska komma från förnybara energikällor eller från system som nyttjar återvunnen energi som annars gått till spillo. Detta fastslås i miljöprogrammets fjärde mål. Återvunnen energi är till exempel avfallsförbränning, spillvärme från processer samt den värme som värmepumpar hämtar från renat avloppsvatten. I så stor utsträckning som möjligt ska den återvunna energin vara fossilfri.

Hållbart mobilitetssystem

I Malmö ska alla ha tillgång till ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och hälsopåverkan. Marken ska användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt, då har vi lyckats med mål 7. Malmö stads organisation ska föregå med gott exempel.

Ökad resurseffektivitet

Genom ökad konsumtion förbrukas jordens resurser i allt snabbare takt och Malmös ekologiska fotavtryck behöver minska. Mål 12 handlar om att Malmö ska ställa om till en mer cirkulär ekonomi där spill och avfall minimeras och energieffektivisering möjliggörs. Produkter, material och resurser ska nyttjas fullt ut, om möjligt återanvändas, och slutligen återvinnas.

Exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

sv