$left
$middle

Cirkulär scenografi för Malmö och planeten

Malmö stads konst- och scenkonstvärld kan dela och låna material med varandra genom material- och scenografipoolen Shared by Bastionen.

Malmö Konsthall har genom åren alltid haft ett miljötänk kring sina utställningsproduktioner och försökt spara och återanvända material i största möjliga mån. Konsthallen började undersöka om man kunde dela material och resurser med andra kulturinstitutioner för att spara på miljön och upptäckte att samma tankar fanns hos andra kulturutövare i Malmö.

År 2021 fick Bastionen i uppdrag att undersöka möjligheterna för en material- och scenografipool för yrkesverksamma aktörer i Malmö stad.

Det ledde till skapandet av Shared by Bastionen, ett hållbarhetsinitiativ med syftet att minska svinnet inom Malmö stads konst- och scenkonstvärld. Verksamheter inom Malmö stad kan dela på allt från packmaterial för konst, byggmaterial och utställningsrekvisita till teknik som används i olika utställnings- och scenproduktioner.

Från scenen Den svenska kvinnan.

I föreställningen Den svenska kvinnan användes scenografi från Shared. Föreställningen var ett samarbete mellan Malmö Universitet, Absurdum Temporary Art och Bastionen.

I dag finns Shared rent fysiskt i form av en lagerlokal på Kopparbergsgatan 15 där scenografi och material blir en del av en cirkulär ekonomi.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att scenografi delas mellan Malmö stads kulturinstitutioner bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv