$left
$middle

Kemikaliesmarta idrottsanläggningar för Malmö och planeten

De kemiska produkter som används i Malmö stads idrottsanläggningar ses över löpande som ett led i att minska kemikalieanvändningen.

Malmö stads fritidsförvaltning har sedan år 2019 arbetat med att se över behov av produkter och användning av kemikalier på förvaltningens driftavdelning som har hand om skötseln av staden fritids- och idrottsanläggningar. De kemikalier som används i verksamheterna är främst städkemikalier men det kan också vara till exempel färg eller sprej. I detta arbete har målet varit att alla driftsektioner ska använda sig av samma produkter. Syftet har varit att se över produkterna utifrån ett miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Dels för att underlätta personalen som arbetar med produkterna och dels för att få ett bra resultat med produkterna i förhållande till det arbete som utförs.

Nu används 50 procent färre produkter

Till att börja med fanns det 563 produkter i verksamheten och i dag finns det 245 produkter kvar som motsvarar behovet i verksamheten. Förutom att utfasning av de mest farliga kemikalierna pågår, är en anledning till att antalet kemikalier har minskat att man istället för att ha flera olika kemikalier för ett ändamål nu bara har en produkt.

För att få koll på vilka kemikalier som finns i verksamheterna har medarbetare på driftavdelningen använt sig av ett kemikalieregister. Kemikalieregistret har underlättat arbetet med att få översikt om vilka kemikalier som används, vad de används till och vilken miljöpåverkan som kemikalierna har. I sin helhet innebär detta arbete att staden arbetar med substitution. Det vill säga att vi tar bort eller byter ut kemiska produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ där det är möjligt.

Om kemikalier

Kemikalier ingår i många olika produkter och material i dagens samhälle som vi använder dagligen som till exempel i elektronik, rengöringsmedel, sportartiklar, byggmaterial, leksaker och textilier. Många av de ämnen som finns i kemikalier kan ha en negativ påverkan på miljön och är farliga för levande organismer kan orsaka allergier och allvarliga sjukdomar, påverka arvsmassa och störa fortplantning. När det gäller val av kemikalier är det också en fråga om arbetsmiljö.

Så bidrar insatsen till Malmö stads miljö- och klimatarbete

Att minska kemikalieanvändningen i stadens idrottsanläggningar bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 5 som handlar om att minska hälsofarlig exponering av bland annat farliga kemikalier i Malmö.

sv