$left
$middle

Fler ängar ger mer biologisk mångfald

I Malmö vill vi ha mer äng för att öka den biologiska mångfalden och på köpet få vackrare platser med blommande äng. Därför låter vi gräsmattor som inte används för rekreation, lek och idrott bli äng. Det kan vara gräsmattor i parker eller andra ytor som till exempel diken, rondeller och mittremsor. Både i Agenda 2030 och i Malmö stads miljöprogram finns tydliga mål om att den biologiska mångfalden måste öka.

I Malmö vill vi ha mer äng, för att öka den biologiska mångfalden och på köpet få vackrare platser med blommande äng. Vi låter gräsmattor som inte används för rekreation, lek och idrott blir äng och bidra till biologisk mångfald. Det kan vara gräsmattor i parker eller på andra ytor. De klippta gräsmattorna bidrar nästan inte alls med biologisk mångfald. Även ytor som inte används till något annat, till exempel vägkanter, diken, rondeller och mittremsor, kan bli äng och då också bidra till den biologiska mångfalden.

Vi hjälper våra pollinatörer att trivas 

Ängar är viktiga livsmiljöer för många växter och djur. Många olika sorters växter, som blommar vid olika tider, gör att det finns föda under en längre tid av året. Genom att göra om gräsmattor till ängar kan vi hjälpa våra pollinatörer och andra arter att trivas i Malmö. Satsningen kommer att bidra till miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv.”

Ängar tar ganska lång tid att skapa

Första steget är att hitta och välja ut de gräsmattor och ytor som vi vill göra till äng. Nästa steg är att låta växterna som redan finns där växa upp till sin fulla höjd för att se vad som växer där. Om det finns mycket och starkt gräs sår vi in ängsfröer och plantera växter för att gräset inte ska ta över helt.

Efter blomningen slås ängen och växtdelarna får ligga kvar tills fröna fallit av och kan gro och bilda nästa års äng. Det kan ta några år innan en äng är full med blommande växter. Även växter som ibland kallas för ogräs, som till exempel maskrosor, är viktiga för våra pollinatörer.

Satsningar för fler ängar

Malmö stad driver egna projekt men uppmuntrar och hjälper också Malmöbor att öka den biologiska mångfalden.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Fler ängar i Malmö bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 9 som handlar om att öka den biologiska mångfalden.

sv