$left
$middle

Tre mål för en god livsmiljö

I Malmö ska det vara enkelt att leva ett gott liv inom planetens gränser. Genom att öka stadens förmåga att hantera klimateffekter, minska buller- och luftföroreningar och öka tillgången till gröna områden gör vi detta möjligt.

Stor minskning av hälsofarlig exponering

Det finns många faktorer som kan påverka människans hälsa. Malmö stad ska arbeta för att minska Malmöbornas exponering för skadliga ämnen i linje med stadens kemikaliearbete. Luftföroreningshalter och bullernivåer ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. Detta handlar miljöprogammets femte mål om.

Ökad tillgång till gröna och blå miljöer

Mål 6 i miljöprogammet handlar om att Malmöborna ska ha en ökad tillgång och närhet till attraktiva miljöer. De gröna och blå miljöerna ska ha hög biologisk mångfald och bidra till god hälsa, livskvalitet och ekosystemtjänster i ett växande Malmö. Malmö stad ska utveckla sitt arbete med sammanhängande grön infrastruktur.

Ökad resiliens vid ett förändrat klimat

Översvämningar, värmeböljor och torka är exempel på effekter av klimatförändringar som kan påverka Malmöbornas liv och hälsa negativt. Malmö ska bli mer motståndskraftigt och öka sin förmåga att hantera klimateffekter genom insatser i planering och befintlig stadsmiljö, detta säger mål 7 i miljöprogrammet.

Exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

sv