$left
$middle

Arbetssätt för att nå miljömålen

Våra miljömål ska uppnås genom ett agilt arbetssätt som inkluderar många perspektiv och aktörer. Tillvägagångssättet möjliggör snabba anpassningar till förändringar i omvärlden.

Att arbeta agilt med genomförandet av miljöprogrammet innebär att arbetet sker stegvis och testas och utvärderas efterhand. När nya steg tas i arbetet görs det utifrån vad vi lärde oss i föregående steg.

Arbetet utgår från ledande forskning och analyser av hur vi mest effektivt kan nå våra miljömål samtidigt som vi skapar fler samhällsvinster. Rätt utfört kan miljö- och klimatarbetet bidra till att vi minskar klyftorna och skapar en stad med goda livsvillkor för alla.

Eftersom Malmö stads organisation inte har ensam rådighet över miljöfrågorna kan vi inte av egen kraft nå alla målen. Malmöbor och aktörer inom privat och offentlig sektor har en nyckelroll och därför har miljöprogrammet även som syfte att stödja och inspirera dem att delta och bidra i arbetet.

sv