$left
$middle

Tre mål för en rik och frisk natur

Naturen ska vara i fokus för Malmö och planeten. Genom att öka den biologiska mångfalden på land och i vatten, säkra en fortsatt långsiktig matproduktion och utveckla viktiga naturområden tar vi ansvar för en rik och välmående natur.

Ökad biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en livsviktig resurs och avgörande för att ekosystem ska kunna göra nytta så som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Malmö ska ha ett rikt utbud och stor variation av naturmiljöer. Det är viktigt att arter kan spridas mellan olika naturmiljöer. Värdet av den biologiska mångfalden ska integreras i planering och utveckling av staden.

Hållbar användning av Malmös odlingslandskap

Mark är en viktig naturresurs. Hur den planeras och används får konsekvenser över lång tid. Jordbruksmarken i Malmö är bland Sveriges bästa. Denna behöver värnas för att bland annat säkra en fortsatt långsiktig matproduktion. Metoderna för att bruka jordbruksmarken ska anpassas så att de bevarar och utvecklar markens kvalitet och dess naturvärden.

Fler skyddade havsområden och hållbar förvaltning av vatten och hav

Malmös yta består till ungefär hälften av hav. Hav och vattendrag är viktiga livsmiljöer som bidrar till biologisk mångfald och ger flera ekosystemtjänster. För att skydda ekosystemen i hav och vatten behöver utsläpp av föroreningar och avfall samt läckage av näringsämnen minimeras. Malmö stad ska förvalta värdefulla havs- och vattenområden på ett hållbart sätt.

Exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

sv