$left
$middle

Uppföljning av miljöprogrammet

Vi arbetar tillsammans i Malmö stad för att nå våra miljö- och klimatmål. Varje år följer vi upp hur arbetet mot målen går.

Miljöprogrammets 12 mål följs upp med hjälp av indikatorer som är kopplade till varje miljö- och klimatmål. Hur det går med målen följs upp i en återkommande miljöredovisning där alla Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser följer upp sina egna åtgärder.

I verktyget Miljöbarometern redovisar vi löpande hur arbetet mot målen går.

Vi gör också varje år en rad rapporter där vi sammanställer luftkvalitetsmätningar, kemikalieundersökningar med mera.

sv