$left
$middle

Mikroplaster

Mikroplaster i vattenmiljön betraktas i dag som ett av vår tids allvarligaste miljöhot. De sprids till hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären. Mikroplaster är små plastartiklar som antingen tillverkas små eller nöts ner till mindre partiklar från större plast.

Majoriteten av plast i hav kommer från land, exempelvis från plastindustrier, kosmetika och nedskräpning. 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år.

Mindre mikroplaster i Malmö

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade under 2016 ett beslut om att nämnder som handlar upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet ska verka för en utfasning genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare alternativ.

Som ett led i genomförandet av kommunfullmäktiges beslut och för att ta ansvar för den miljöpåverkan som våra produkter och anläggningar, som innehåller eller kan bilda mikroplast leder till, kommer tidigare nämnda mikroplastprodukter att fasas ut. Första delmålet fram till år 2025 är att minska användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Där efter är ambitionen att om möjligt helt sluta använda granulat av plast samt konstgräs till år 2030. Utfasningen förutsätter att ersättningsmaterial finns tillgängliga, att de uppfyller krav på funktion och att kostnaden är budgeterad.

Handlingsplan

Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter.

Tillsammans behöver vi bidra till att minska mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.

sv