Cementen

Cementenområdet är indelat i tre delområden, nordvästra, södra och sydvästra Cementen och kommer färdigutbyggt att innehålla ungefär 2 500 bostäder.

Nu renoveras Cementen-kajen och Ökajen

 

Med start i början av 2018 kommer Cementen-kajen och Ökajen att rustas upp, genom entreprenören Skanska. Detta görs som ett led i att det byggs nytt i kvarteret Cementen och för att kunna göra ett nytt stråk längs kajen och en plats att vistas på för boende och allmänhet.

Spont är en stödkonstruktion av stål som används till exempel vid schaktningsarbeten och kajkonstruktioner. Sponten slås ned med en spontmaskin. Arbetet kommer att pågå dagtid och kommer tidvis att medföra bullrande ljud då ny spont ska slås i kalkberget.

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019. 

 

                                                                                                                       2018-01-23

Kajspontning Limhamn

Den blå linjen markerar området för renoveringen.

Nv Cementen

För den södra delen Glasbruksområdet har arbete pågått för att ändra detaljplanen. Den hittills gällande planen medger icke-störande industri, kontor och handel för denna del. Planen har ändrats i syfte att pröva möjligheten att bygga bostäder även i denna del av Glasbruksområdet. Ett förslag till detaljplan har antagits av stadsbyggnadsnämnden den 16 april 2015, innehållande blandad stadsbebyggelse med till största del bostäder (cirka 800 bostäder), men även service i form av handel, kontor samt förskola för 160 barn och en allmän park på cirka 3000 kvm. Inneslutet i planområdet finns en allmän gångfartsgata som förbinder kajen med parken och Magasinsgatan. Detaljplanen är efter antagande överklagad och inväntar beslut i mark- och miljödomstolen. (Byggherre: Skanska m fl)

På angränsande fastigheter Cementen 4 och 5 finns idag bebyggelse som rymmer industri och verksamheter. För fastigheterna pågår planarbete i syfte att ersätta befintlig bebyggelse med bostadshus i fyra till sju våningar med centrumlokaler i bottenvåningarna. Enligt förslaget ska det bli två kvarter med sammanlagt 300 bostäder. I ett av kvarteren planeras att göra plats för en förskola för 40 barn. Mitt emellan de två kvarteren ska det stråk som beskrivs ovan, och som förbinder kajen med Magasinsgatan ha sin fortsättning. (Byggherre: LimhamnsHus, Svea Real m fl)

Sö Cementen

Området där den gamla cementfabriken legat är indelad i två detaljplaneetapper. Enligt den första planen i anslutning till korsningen Övägen, Limhamnsvägen, Kalkbrottsgatan ges möjligheten att bygga cirka 530 bostäder, en högstadieskola för 550 elever med fritidsgård i det gamla lokstallet samt en allmän grannskapspark på 1,5 ha. Byggande i enlighet med planen pågår för fullt. Längs Limhamnsvägen byggs lägre bebyggelse i form av radhus och inne i området kommer bebyggelsen få karaktären av en kvartersstad. Lokstallet från 1896 som ligger i planområdets nordöstra hörn ska enligt planen bevaras. Sanering och ombyggnad till fritidsgård pågår. (Byggherre: NCC, MKB, JM m fl)

Gatorna i området görs klara först när kvarteren är färdigställda, vilket kommer igång gissningsvis under vår/sommar 2017. Undantag fär Lokstallsgatan där gatan blir helt färdigställ under våren 2016.

Under 2015 har vi arbetat mycket med Cementparken och mycket är redan klart, men parken kommer att öppnas för allmänheten först under senvåren 2016 då nyanlagda gräsmattor har fått fäste och alla träd har kommit på plats.

Sv Cementen

Området där den gamla cementfabriken legat är indelad i två detaljplaneetapper. Arbete med den andra detaljplanen för de västra delarna av fabriksområdet är nyligen slutfört. Planen vann laga kraft i juli 2015. Planområdet kan komma att innehålla 900 nya bostäder, som till största del kommer att utgöras av lägenheter, men även ett stort inslag av service i form av handel, kontor, vård och förskolor samt allmänna parker, torg, gator och kajer. I planarbetet har också ingått att utreda ett bevarande och återanvändande av några av de silos som ligger längst i väster, i anslutning till kajen. Tre av silorna kommer att bevaras i sin fulla höjd för att byggas om till bostäder med ett möjligt inslag av centrumfunktioner. Ytterligare tre silos kommer finnas kvar ombyggda och nedtagna i höjd. Grundläggande för gestaltningen av de silos som bevaras är att den ursprungliga fasadlinjen och den karaktäristiska rundade formen ska vara rådande.

Arbetet med att anlägga gator i detta område, kommer i gång efter årsskiftet 2016/2017.

(Byggherre: NCC, MKB, JM, Skanska m fl)

Senast ändrad: 2018-01-23 14:58