$left
$middle

Bunkeflostrand

Bunkeflostrand i sydvästra delen av Malmö är en snabbt växande stadsdel med över 11 000 invånare.

Detta händer i området

I de norra och östra delarna av Bunkeflostrand planeras drygt 1 700 nya bostäder. Gottorpsområdet får ett nytt centrum med butiker, torg och service. Med den befolkningsutveckling som Malmö har och den detaljplanering som pågår, kan Bunkeflostrand få ytterligare 2 000 till 3 000 invånare inom en tioårsperiod. 

Gottorp

Söder om Gottorpsvägen, runt Gottorps gård och Gottorps allé planeras runt 600 nya bostäder, en förskola och ett nytt centrum för handel och service. I planerna finns också ett stort park- och rekreationsområde.

  Norra Bunkeflostrand

  I de norra delarna av Bunkeflostrand pågår planering för drygt 1 200 bostäder i blandad stadsbebyggelse. Delar av den västra delen har höga naturvärden och stora områden kommer att bevaras som naturmark och skyddas från bebyggelse.

   Handelsutredning för Bunkeflostrand

   För att kunna utveckla Bunkeflostrand till en attraktiv boendeort, är det nödvändigt att förbättra utbudet av dagligvaror och service. Det visar en handelsutredning som gjorts för Bunkeflostrand.

    CTC i Bunkeflostrand och Vintrie

    Communities that care arbetar för att stärka barn och unga genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.

    Bunkeflostrand växer när Malmö växer

    Bunkeflostrand är ett attraktivt område för många att bo och leva i. Stadsdelen har haft en stark befolkningstillväxt under 2000-talet och idag bor över 11 000 invånare i området.

    För att kunna möta befolkningstillväxten har utvecklingen gått från 1990-talets trädgårdsstad med en utpräglad villa- och radhusbebyggelse till dagens inriktning med en tät och funktionsblandad stad.

    Genom Hyllies utbyggnad och nya centralt geografiska läge har också Bunkeflostrands förutsättningar för utbyggnad förändrats. Enligt gällande översiktsplan finns utrymme för blandad stadsbebyggelse både i de norra och östra delarna.

    På längre sikt kan Bunkeflostrand komma att byggas ihop med Limhamn i norr och med Vintrie och Hyllie i nordöst.

    En hållbar utbyggnad

    En strukturplan har arbetats fram som pekar ut riktningen för utvecklingen av stadsdelen. Med drygt 1 500 nya bostäder behövs en sammanhållen planering som kan:

    • Erbjuda ny kommersiell och offentlig service
    • Skapa förutsättningar för nya mötesplatser
    • Visa på trafiklösningar som går hand i hand med både säkerhet och miljötänk

    Utöver översiktsplanens riktlinjer ska planeringen ta hänsyn till de önskemål som kommit fram genom dialog med boende och verksamma i Bunkeflostrand.

    Kontaktinformation och länkar

    sv