Norra Bunkeflostrand

I de norra delarna av Bunkeflostrand pågår planering för runt 1 000 bostäder i blandad stadsbebyggelse. Delar av den västra delen har höga naturvärden och stora områden kommer att bevaras som naturmark och skyddas från bebyggelse.

Detaljplanering pågår

Norra Bunkeflostrand omfattas av två detaljplaner på vardera sida om Kalkbrottsgatan. Detaljplanen för den östra sidan (dp 5622) beräknas gå ut på granskning i april år 2021. Detaljplanen för den västra sidan (dp 5624) beräknas gå ut på samråd under år 2021.

Marken prövas för bostadsbebyggelse

Detaljplanearbete har tidigare påbörjats och avslutats för den västra sidan (dp 5624). Detaljplanen antogs politiskt år 2016, men överklagades och upphävdes med följden att den tidigare skjutbanan inom planområdet undantas från bebyggelse.

I december år 2018 gav stadsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för området. Detaljplanen ska nu pröva möjligheten att uppföra främst bostäder på området, men även bevara stora delar som naturmark.

För planområdet öster om Kalkbrottsgatan finns sedan tidigare en detaljplan för kontorsbebyggelse. Genom en ny detaljplan (dp 5622) vill fastighetsägaren bygga både bostäder och verksamhetslokaler på området.

Den nya bebyggelsen ska knyta an till den befintliga

Förslag till bebyggelse Norra Bunkeflostrands östra sida. Illustration: Stadstudio

Förslag till bebyggelse Norra Bunkeflostrands östra sida. Illustration: Stadstudio

För att marken ska anses lämplig för bebyggelse krävs olika utredningar och prövningar som visar att hänsyn tas till bland annat naturvärden, dagvatten samt trafikbuller och riskfaktorer från Yttre Ringvägen. Den nya bebyggelsen behöver också utformas så att den knyter an till den befintliga bebyggelsen i Bunkeflostrand.

Under våren år 2019 arbetade tre arkitektkontor fram skissförslag på hur de norra delarna av Bunkeflostrand skulle kunna utvecklas. Syftet var att fånga in olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer, som skulle kunna utvecklas vidare och prövas i den fortsatta detaljplaneringen av området. Under processen fick också allmänheten ta del av förslagen och komma med synpunkter.

Radhus och flerbostadshus i parkmiljö

Planförslaget för den östra delen (dp 5622) gör det möjligt att skapa en blandad stadsbebyggelse med runt 850 lägenheter och 130 småhus.

Den norra delen får en varierad kvartersstruktur med en blandning av flerbostadshus och stadsradhus. Medan den södra delen öppnar upp sig och får en successivt lägre bebyggelse längs parken och parkstråket. På så sätt integreras den nya bebyggelsen med den befintliga.

Planförslaget ger möjlighet att skapa trevliga gröna miljöer både inne på bostadsgårdarna och längs gatorna och parkstråket. Området strax söder om Yttre Ringvägen blir natur och rekreationsområde med damm, gångar och löpslingor.

Mitt i området i anslutning till parken planeras en förskola med 6 avdelningar. Parkeringsplatser inom området koncentreras till två mobilitetshus.

Karta över området