$left
$middle

Norra Bunkeflostrand

I de norra delarna av Bunkeflostrand pågår planering för drygt
1 200 bostäder i blandad stadsbebyggelse. Delar av den västra delen har höga naturvärden och stora områden kommer att bevaras som naturmark och skyddas från bebyggelse.

Under perioden 4 april till 25 april 2022 är detaljplanen för den västra sidan av Kalbrottsgatan (dp 5624) på granskning. Då kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen för den östra sidan av Kalkbrottsgatan (dp 5622) var på granskning sommaren 2021 och förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden under 2022.

Marken prövas för bostadsbebyggelse

Detaljplanearbete har tidigare påbörjats och avslutats för den västra sidan (dp 5624). Detaljplanen antogs politiskt år 2016, men överklagades och upphävdes med följden att den tidigare skjutbanan inom planområdet undantas från bebyggelse.

I december år 2018 gav stadsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för området. Detaljplanen ska nu pröva möjligheten att uppföra främst bostäder på området, men även bevara stora delar som naturmark.

För planområdet öster om Kalkbrottsgatan finns sedan tidigare en detaljplan för kontorsbebyggelse. Genom en ny detaljplan (dp 5622) vill fastighetsägaren bygga både bostäder och verksamhetslokaler på området.

För att marken ska anses lämplig för bebyggelse krävs olika utredningar och prövningar som visar att hänsyn tas till bland annat naturvärden, dagvatten samt trafikbuller och riskfaktorer från Yttre Ringvägen. Den nya bebyggelsen behöver också utformas så att den knyter an till den befintliga bebyggelsen i Bunkeflostrand.

Radhus och flerbostadshus i parkmiljö

Illustration av planförslaget för området öster om Kalkbrottsgatan i Norra Bunkeflostrand (dp5622). Illustration Stadstudio

Illustration av planförslaget för området öster om Kalkbrottsgatan i Norra Bunkeflostrand (dp5622). Illustration Stadstudio

Planförslaget för den östra delen (dp 5622) gör det möjligt att bygga runt 1000 bostäder med både flerbostadshus och olika typer av småhus. Genom området förlängs Skånegårdsvägen i en bågform ut till Kalkbrottsgatan.

Den norra delen får en blandning av flerbostadshus och stadsradhus. Medan den södra delen öppnar upp sig och höjden på bebyggelsen trappas ner successivt; från flerbostadshus i 3 till 4 våningar till radhus, parhus och kedjehus i 2 våningar.

I den norra delen, centralt i området, placeras ett mobilitetshus, som får bostäder i det sydvästra hörnet och lokaler för handel och service mot Skånegårdsvägen.

I söder i anslutning till den befintliga bebyggelsen anläggs en park och ett parkstråk, som delvis blir nersänkt för att kunna hantera dagvatten och större vattenmängder. Parkstråket får olika bredder, för att skapa utrymme för möten mellan de boende i området.

Mitt i området i anslutning till parken och parkstråket planeras en förskola för 120 barn. Området längst i norr intill den Yttre Ringvägen bevaras som natur- och strövområde. Bullerskyddsvallen som finns idag förlängs österut.

240 bostäder och 13 hektar natur

3 D modell av planförslaget till området väster om Kalkbrottsgatan i Norra Bunkeflostrand (dp 5624). Modell Fojab

3 D modell av planförslaget till området väster om Kalkbrottsgatan i Norra Bunkeflostrand (dp 5624). Modell Fojab

För området väster om Kalbrottsgatan (dp 5624) finns nu ett första förslag till detaljplan. Här låg tidigare Limhamns skjutbana och området är ett populärt rekreationsområde för boende i Bunkeflostrand. Den västra delen av planområdet har en stor artrikedom och biologisk mångfald. Ett 13 hektar stort område bevaras därför som naturmark.

Området närmast Kalkbrottsgatan bebyggs med en blandning av småhus och lägenheter i två respektive fyra våningar. I norr och öster blir bebyggelsen högre för att avskärma mot buller och möta upp bebyggelsen som planeras öster om Kalkbrottsgatan. I söder och väster blir den lägre och anpassas mot den befintliga villabebyggelsen och naturområdet. Området får också en lokal för närservice.

Mellan bostadskvarteren och naturområdet planeras en naturlekplats och mötesplats. I söder får Lernackenstråket, som sträcker sig från Fosie ut till kusten, en ny gång- och cykelväg. Från Kalkbrottsgatan går två gator tvärs genom området som mynnar ut i gångstigar i naturområdet.

Flerbostadshusen får parkering i garage under jord och småhusen får mindre markparkeringar och parkering längs gatorna. Genom att placera infarten till parkeringsgaragen vid infarten till området, minskar biltrafiken inom området.

Karta över området

sv