$left
$middle

5624

Dp 5624, fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl.

Granskning av detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. Under granskningstiden 4 april – 25 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget medger ca 240 bostäder i form av ca 40 radhus och ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Krav ställs på minst 300 m2 lokal för närservice.
  • Bebyggelsen i norr och öster föreslås som en halvsluten kvartersstruktur i ca 4 våningar. I söder och väster föreslås radhuslängor i 2 våningar.
  • Parkering föreslås som underjordiska garage i flerbostadskvarteren. Småhusens parkering löses främst i mindre gemensamma markparkeringar men även som längsgående på några mindre gator.
  • Dagvatten och skyfall ska tas om hand i fördröjningsmagasin/våtmark väster om bebyggelsekvarteren.
  • Den västra delen av planområdet har ett mycket högt naturvärde. Drygt 13 ha avsätts därför som naturmark i planförslaget. En våtmark utvecklas i den södra delen för att ta hand om dagvatten från området. I naturområdet utvecklas stigsystem och mötesplatser för ökad tillgänglighet.
  • I söder vidareutvecklas rekreationsstråket Lernackestråket, som sträcker sig mellan Fosie och kusten.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen genom att den västra delen av planområdet planläggs som natur istället för blandad stadsbebyggelse som översiktsplanen anger.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom bebyggelse enbart tillåts i den östra delen där naturvärdena bedöms vara låga. Stöd för detta finns i de inventeringar och den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms nuvarande planförslag endast medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 19 juli 2021 – 27 augusti 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna har reserverat sig och Liberalerna har lämnat ett särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationen och det särskilda yttrandet bifogas.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationerna bifogas.

Moderaterna och Sverigedemokraterna har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om att låta planförslaget gå ut på granskning. Reservationerna bifogas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 4 april – 25 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv