$left
$middle

Detaljplan Norra Holma (Dp 5708)

Arbetet med detaljplan för norra delen av Holma (Dp 5708) pågår. Planförslaget möjliggör uppförandet av tre nya kvarter ut mot Pildammsvägen i en halvöppen struktur. 

Utvecklingen av norra Holma kan bidra till att stärka områdets karaktär och öka attraktiviteten. Nya bostäder, förbättrade cykelvägar och möjliggörandet av handel och service gör stadsdelen mer jämlik och sammansvetsad med omgivande områden.

Arbetet med detaljplan för norra delen av Holma (Dp 5708) pågår. Detaljplanen var på samråd den 10 januari till och med den 20 mars 2022. Den 9 mars 2022 hölls det ett samrådsmöte för boende i matsalen på Holmaskolan.

Blandad bebyggelse

Planförslaget möjliggör uppförandet av tre nya kvarter ut mot Pildammsvägen i en halvöppen struktur. Planförslaget möjliggör bostäder, centrumverksamhet, vård (inte sjukhus eller fängelse), parkering och transformatorstation. Utöver de tre kvarteren möjliggörs ett mobilitetshus (parkeringshus) med verksamheter i bottenvåningen ut mot Ärtholmsvägen.

Planerade förändringar av Pildammsvägen

I samband med utbyggnaden av Holma kommer Pildammsvägen byggas om från att vara en infartsled till att bli en stadsgata med fler funktioner, däribland gång- och cykelvägar. Byggnaderna som planförslaget möjliggör ska bidra till att gatan upplevs som stadsmässig. Detta görs genom att kvarteren placeras utmed och i linje med Pildammsvägen. Folkliv skapas bland annat genom att byggnadernas bottenvåningar förses med lokaler för centrumverksamhet och genom att byggnadernas entréer orienteras mot gatan.

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplan för norra delen av Holma (Dp 5708) pågår. Detaljplanen var på samråd den 10 januari till och med den 20 mars 2022. Den 9 mars 2022 hölls det ett samrådsmöte för boende i matsalen på Holmaskolan.

Vanliga frågor och svar

sv