$left
$middle

5708

Dp 5708, del av Hyllie 165:61 m.fl. i Holma

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (norra delen av Holmastan) i Holma. Under granskningstiden 25:e april – 26:e maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta med illustrationskarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och en fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram 6045 (Planprogram för Holma & Kroksbäck) som godkändes år 2016.

Planförslaget möjliggör uppförandet av tre nya kvarter ut mot Pildammsvägen i en halvöppen struktur. Planförslaget möjliggör bostäder, centrumverksamhet, vård (inte sjukhus eller fängelse), parkering och transformatorstation. Utöver de tre kvarteren möjliggörs ett mobilitetshus (parkeringshus) med verksamheter i bottenvåningen ut mot Ärtholmsvägen.

I samband med utbyggnaden av Holma kommer Pildammsvägen byggas om från att vara en infartsled till att bli en stadsgata med fler funktioner, däribland gång- och cykelvägar. Byggnaderna som planförslaget möjliggör ska bidra till att gatan upplevs som stadsmässig. Detta görs genom att kvarteren placeras utmed och i linje med Pildammsvägen. Folkliv skapas bland annat genom att byggnadernas bottenvåningar förses med lokaler för centrumverksamhet och genom att byggnadernas entréer orienteras mot gatan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 10 januari – 20 mars 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om att skicka ut planförslaget för samråd.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 25:e april – 26:e maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv