$left
$middle

Gjuteriet

På marken där det tidigare stod ett gjuteri har ett nytt bostadsområde växt fram. De sista kvarteren i området byggs just nu innan området är helt klart.

Bebyggelsestrukturen för den norra delen av kvarteret Gjuteriet utgår från den ursprungliga bebyggelsestrukturen för att behålla områdets ursprungliga karaktär. Totalt rymmer området cirka 700 lägenheter med centrumfunktioner i bottenvåningarna, samt kontor och förskola för 100 barn.

För den södra delen av kvarteret Gjuteriet har en detaljplan gjorts för att möjliggöra till största del bostäder. Planområdet rymmer cirka 150 lägenheter som delas av en lokalgata i två kvarter. Inflyttningen till de nya bostäderna i området sker etappvis fram till 2022.

Färdigställande av gatumiljön

I Malmö pågår gatubyggnationer på väldigt många håll i staden, nya utbyggnadsområden, upprustning av infrastruktur för att öka framkomlighet för buss-, gång- och cykeltrafik med mera. Sammantaget är detta en stor arbetsbetsinsats för staden och vi jobbar löpande med att se över i vilken ordning vi kan genomföra olika delar.

Under 2023 beräknas färdigställandet av gatumiljön i kvarteret Gjuteriet påbörjas.

Gjuteriparken blir sista delen av området som slutförs

I området finns det en park som består av grus, växlighet och spår av den gamla industrin i form av tågspår. Parken är den del som kommer slutföras sist i området, uppskattningsvis runt år 2024. Undersökning av markmiljön visar att det finns behov av sanering innan färdigställandet kan påbörjas.

Karta över området

sv