$left
$middle

Gjuteriet

På marken där det tidigare stod ett gjuteri har ett nytt bostadsområde växt fram. De sista kvarteren i området byggs just nu innan området är helt klart.

Bebyggelsestrukturen för den norra delen av kvarteret Gjuteriet utgår från den ursprungliga bebyggelsestrukturen för att behålla områdets ursprungliga karaktär. Totalt rymmer området cirka 700 lägenheter med centrumfunktioner i bottenvåningarna, samt kontor och förskola för 100 barn.

För den södra delen av kvarteret Gjuteriet har en detaljplan gjorts för att möjliggöra till största del bostäder. Planområdet rymmer cirka 150 lägenheter som delas av en lokalgata i två kvarter. Inflyttningen till de nya bostäderna i området sker etappvis fram till 2022.

Färdigställande av gatumiljön

Alla gator i området kommer färdigställas efter de sista bostäderna är färdigbyggda under 2022. Detta eftersom man väntar in att byggtrafiken ska upphöra.

Gjuteriparken blir sista delen av området som slutförs

I området finns det en park som består av grus, växlighet och spår av den gamla industrin i form av tågspår. Parken är den del som kommer slutföras sist i området, uppskattningsvis runt år 2024. Undersökning av markmiljön visar att det finns behov av sanering innan färdigställandet kan påbörjas.

Karta över området