$left
$middle

Relaterade dokument till översiktsplanen för Nyhamnen

Här kan de tematiska skrifterna i planförslaget laddas ned.

Avfallsplan för Malmö och Burlöv 2016-2020 Pdf, 1.6 MB.

Arkitekturstaden Malmö Pdf, 39.5 MB.

Dagvattenstrategi för Malmö Pdf, 1.4 MB.

Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och biologisk kvalitet Word, 24.6 kB.

Energistrategi för Malmö

Ett starkt och hållbart näringsliv Pdf, 215.7 kB.

Friytor vid förskolor och skolor Pdf, 4.5 MB.

Fördjupad riskanalys Malmö rangerbangård Pdf, 2.9 MB.

Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med Pdf, 5.8 MB.

Gör rum för miljön Pdf, 4.6 MB.

Handlingsplan för bostadsförsörjning Pdf, 19.3 MB.

Hela Malmö - en folkhälsopolicy

Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning (Boverket) Pdf, 1009.8 kB.

Inre hamnen och Frihamnen - kulturhistorisk utredning Pdf, 2.1 MB.

Karta över ledningar Nyhamnen  Pdf, 1.1 MB.

Karta över buller tåg Nyhamnen Pdf, 1.7 MB.

Karta över buller väg Nyhamnen Pdf, 1.7 MB.

Malmö framtidens kuststad Pdf, 5.1 MB.

Malmös väg mot en hållbar framtid Pdf, 19.7 MB.

Miljöprogram för Malmö stad

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden Pdf, 834.9 kB.

Plan för Malmös gröna och blå miljöer, ej antagen Pdf, 12.2 MB.

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö - länk till sida

Plananalys Pdf, 39.7 MB.

PM Risk och säkerhet_FÖP Nyhamnen Pdf, 1.9 MB.

Program för aktiva mötesplatser Pdf, 9.1 MB.

Riksintresset för Malmö hamn Pdf, 21.5 MB.

Riktlinjer för grönytefaktor Pdf, 940.8 kB.

Riskanalys för Malmö rangerbangård

Skyfallsplan för Malmö Pdf, 11.8 MB.

Strategi mot extrema högvatten delområde 1-3 rev 2018-02-28 Pdf, 7.8 MB.

Strukturbild MalmöLund Pdf, 2.4 MB.

Strukturplan för MalmöLund regionen Pdf, 27.8 MB.

Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö stad 2015-2020

Trafik och mobilitetsplan Pdf, 10.6 MB.

Utredning om broar över bangården Pdf, 11.9 MB.

Vägledning för jämställd fysisk planering Pdf, 1.3 MB.

sv