Relaterade dokument till översiktsplanen för Nyhamnen

Här kan de tematiska skrifterna i planförslaget laddas ned.

Avfallsplan för Malmö och Burlöv 2016-2020 (pdf, 1.6 MB)

Arkitekturstaden Malmö (pdf, 39.5 MB)

Dagvattenstrategi för Malmö (pdf, 1.4 MB)

Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och biologisk kvalitet (word, 24.6 kB)

Energistrategi för Malmö

Ett starkt och hållbart näringsliv (pdf, 215.7 kB)

Friytor vid förskolor och skolor (pdf, 4.5 MB)

Fördjupad riskanalys Malmö rangerbangård (pdf, 2.9 MB)

Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med (pdf, 5.8 MB)

Gör rum för miljön (pdf, 4.6 MB)

Handlingsplan för bostadsförsörjning (pdf, 19.3 MB)

Hela Malmö - en folkhälsopolicy

Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning (Boverket) (pdf, 1009.8 kB)

Inre hamnen och Frihamnen - kulturhistorisk utredning (pdf, 2.1 MB)

Karta över ledningar Nyhamnen  (pdf, 1.1 MB)

Karta över buller tåg Nyhamnen (pdf, 1.7 MB)

Karta över buller väg Nyhamnen (pdf, 1.7 MB)

Malmö framtidens kuststad (pdf, 5.1 MB)

Malmös väg mot en hållbar framtid (pdf, 19.7 MB)

Miljöprogram för Malmö stad

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (pdf, 834.9 kB)

Plan för Malmös gröna och blå miljöer, ej antagen (pdf, 12.2 MB)

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö - länk till sida

Plananalys (pdf, 39.7 MB)

PM Risk och säkerhet_FÖP Nyhamnen (pdf, 1.9 MB)

Program för aktiva mötesplatser (pdf, 9.1 MB)

Riksintresset för Malmö hamn (pdf, 21.5 MB)

Riktlinjer för grönytefaktor (pdf, 940.8 kB)

Riskanalys för Malmö rangerbangård

Skyfallsplan för Malmö (pdf, 11.8 MB)

Strategi mot extrema högvatten delområde 1-3 rev 2018-02-28 (pdf, 7.8 MB)

Strukturbild MalmöLund (pdf, 2.4 MB)

Strukturplan för MalmöLund regionen (pdf, 27.8 MB)

Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö stad 2015-2020

Trafik och mobilitetsplan (pdf, 10.6 MB)

Utredning om broar över bangården (pdf, 11.9 MB)

Vägledning för jämställd fysisk planering (pdf, 1.3 MB)