$left
$middle

Samarbete med byggaktörer

Ombyggnad och nyproduktion i Sege Park ska ge Malmö 1 000 bostäder i en fantastisk parkmiljö. Hållbarhet, delningsekonomi och odling är nyckelord för de byggaktörer som, tillsammans med Malmö stad, utformar bostäder och gemensamhetslokaler i området.

En modell av Sege Park. Hus och träd i miniatyr. I bakgrunden ses fyra personer samtala.

Gestaltningsprinciper för utemiljöer och byggnader för kvartersmark var ett tema på byggherredialogmöte i Sege Park under våren 2020. En modell över området har tagits fram av Björn Fröding på stadsbyggnadskontoret.

I Sege Park samverkar 12 byggaktörer, Eon, VA Syd och Malmö stad för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart. Förutom hållbarhet och delningsekonomi är odling ett nyckelord i arbetet med de 1000 bostäder som ska skapas i befintlig och ny bebyggelse.

Markanvisningsprogrammet omfattar 700 lägenheter, 25 radhus och ca 2500 kvm bruttoarea som kan användas till lokaler eller fler bostäder.

Ytterligare två kvarter ligger utanför detaljplanen och ingår därför inte i markanvisningsprogrammet.

Stor blandning av byggnationer och koncept

Vid fördelningen av byggrätter eftersträvade staden att få med både större och mindre, nya och mer väletablerade byggaktörer, samt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och mer otraditionella boendekoncept.

Intresset för befintliga byggnader i området och särskilda önskemål om byggrätter vägdes också in i bedömningen av vilka aktörer som skulle få medverka.

Markanvisningsprogram för Sege Park

Detta markanvisningsprogram togs fram 2016 och riktade sig till de aktörer som ville vara med och utveckla framtidens Sege Park.

    sv