$left
$middle

Hamnporten

I Hamnporten har delar av området redan omvandlats från industri- och hamnområde till blandad stadsbebyggelse. Nu pågår planering av främst bostäder i området norr om Skeppsbyggaregatan.

Från industriområde till blandad stad

Hamnporten består av utfyllnadsmassor efter en större utfyllnad som genomfördes i Västra Hamnen på 1950-talet. Fram till mitten av 1980-talet tillhörde området Kockums.

Här tillverkades spårvagnar och det gjordes bland annat förzinkningsarbeten till fartygen. Efter avvecklingen av Kockums verksamheter etablerades en SAAB-fabrik på området med tillverkning av flygplansdelar.

Under 2000-talet började omvandlingen av Hamnporten från industri- och hamnområde till blandad stadsbebyggelse. Större delen av kvarteren längs Västra Varvsgatan och Stora Varvsgatan är idag bebyggda eller redan detaljplanerade. Hamnportens centrala delar har nya kontorsfastigheter och Kockums park är till stora delar färdigställd.

Tre nya bostadskvarter

Ett förslag till detaljplan för den södra delen har varit på samråd i början av 2021. Planförslaget innehåller tre nya bostadskvarter med cirka 170 lägenheter och möjlighet till butiker och verksamhetslokaler i byggnadernas bottenvåningar.

Byggnadskropparna i kvarteren placeras i en L-form med långsidorna längs Skeppsbyggaregatan och Västra Varvsgatan. Bebyggelsen skiftar i höjd mellan fyra och sju våningar. Längs Västra Varvsgatan kan det bli en byggnad på upp till tio våningar.

Bostadsgårdarna vänds mot norr och mot en inre gata med en lugnare trafikmilö. Gatan ansluter till Västra Varvsgatan i väster och Skeppsgatan i öster och knyter an till Skeppsbyggaregatan genom en ny gata och två gång- och cykelvägar.

Karta över området

Värdeprogram för Hamnporten

Syfte med Värdeprogram för Hamnporten är att ta fram en helhetsbild över området, där allmänna intressen och funktioner löses.

sv