$left
$middle

Hemlöshet

Att hushåll har låga inkomster i kombination med en brist på bostäder med låga hyresnivåer är en anledning till att en del av Malmös invånare är hemlösa. Malmö stad gör insatser för att motverka hemlöshet på olika nivåer och i olika verksamheter.

Oavsett tillgång på bostäder har en kommun ansvar för den som vistas inom kommungränsen. Olika verksamheter inom Malmö stad bedriver därför arbete för att förebygga hemlöshet och för att hjälpa de som är hemlösa.

Förebygga hemlöshet

Det absolut viktigaste i det förebyggande arbetet är att förhindra vräkning av den som har en egen bostad. Ibland räcker det med rådgivning, men ibland behövs mer omfattande insatser från socialtjänsten. Samarbete med kronofogdemyndigheten är också viktigt, både för att förhindra avhysningar och för att se till att de sker på ett så bra sätt som möjligt för den/de som är berörda. Hushåll med barn och äldre är särskilt prioriterade i det förebyggande arbetet.

Alla som riskerar att avhysas kontaktas av socialtjänsten, antingen genom brev eller hembesök. De lämnar information om vilken hjälp och vilket stöd Malmö stad kan erbjuda.

Malmö stad har flera verksamheter som arbetar för att hjälpa personer som befinner sig i hemlöshet.

Bostäder

En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort.

Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen.

De senaste fem åren har det i genomsnitt byggts drygt 3 000 bostäder per år i Malmö. Samtidigt har befolkningen har ökat med 4 700 personer i genomsnitt per år. Det innebär att bostadsbyggandet i nuläget i huvudsak är i balans med befolkningsökningen.

Nya bostäder har dock kostnadsnivåer som innebär att endast en del av befolkningen har möjlighet att efterfråga dem.

De olika förvaltningarnas och bolagens ansvar

sv