$left
$middle

Klimatpositiv avfallsförbränning

En majoritet av utsläppen från energi i Malmö orsakas idag av avfallsförbränning, främst förbränning av plast. Malmö stad och Sysav arbetar för att ta fram åtgärder som skulle kunna göra avfallsförbränningen klimatpositiv till 2030.

Avfallsförbränning är stort i Sverige då vi har väl utbyggda fjärrvärmenät och avfallslagstiftning som medför att endast små mängder avfall ska gå till deponi. Det medför att utsorterat avfall som bränsle för att producera värme är vanligt i Sverige. Sysavs anläggning för energiåtervinning i Malmö är en av de mest högeffektiva i Europa och producerar både el och värme. Genom att bränna avfallsrester undviks metanutsläpp från deponier vilket är bra för miljö och klimat.

Förbränning av plast är dock ett problem ur ett klimatperspektiv och orsakar stora fossila utsläpp. Sysavs avfallsförbränningsanläggning står i dagsläget för cirka 20 procent av växthusgasutsläppen i Malmö vilket gör anläggningen till den enskilt största källan för fossila utsläpp i staden. Den främsta orsaken är förbränning av plast.

Malmö stad arbetar tillsammans med Sysav för att verka för ett samhälle där vi blir bättre på ta vara på de resurser vi har och återvinna material. I dagsläget är det dock inte möjligt att återvinna all plast även om den blir utsorterad. Malmö stad har därför tillsammans med Sysav börjat titta på hur man skulle kunna uppnå en klimatpositiv avfallsförbränning i Malmö till 2030 med hjälp av infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS-teknik (Carbon Capture and Storage). Den förstudie som avslutades 2022 visade på två lovande tekniker för infångning av koldioxid. Under 2022 har även ett projekt som Sysav deltar i fått statligt stöd för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

sv