$left
$middle

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionjokilaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddisch, romani, saame, suomi ja meänkieli. Malmön kaupunki työskentelee aktiivisesti toteuttaakseen kansallisten vähemmistöjen lakisääteiset oikeudet.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki määrittelee, kuinka kuntien tulee työskennellä kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamiseksi.

Malmön kaupunki on laatinut työskentelynsä tueksi linjauksen: Malmön kaupungin työ kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamiseksi Pdf, 598.8 kB.(ruotsiksi). Linjauksen tarkoitus on varmistaa, että kansallisten vähemmistöjen oikeuksia, kulttuuriperintöä ja kieltä suojellaan lain määräämällä tavalla Malmön kaupungissa, ja että kansallisille vähemmistöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Malmön kaupunki työskentelee eri tavoin varmistaakseen kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa romanien tiedotus- ja tietokeskuksen perustaminen, liputus kaupungintalolla kansallisten vähemmistöjen merkkipäivinä, sekä neuvonpitojen järjestäminen eri kansallisten vähemmistöryhmien edustajien kanssa. Lisäksi Malmön kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä velvoittaa jokaista kuntaa tiedottamaan kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan. Malmön kaupunki on osana tiedotustyötään julkaissut alla olevan oppaan, jossa kerrotaan lainsäädännön määrittelemistä velvollisuuksista:

Näin kuntien velvollisuudet on määritelty laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä - Ruotsinkielinen opas Pdf, 2.2 MB.

Lisää tietoa vähemmistölainsäädännöstä saat suomeksi muun muassa Tukholman lääninhallituksen kotisivuilta: Tukholman lääninhallituksen kotisivut.

Ruotsinkielistä tietoa lainsäädännöstä ja kansallisista vähemmistöistä löydät myös osoitteesta minoritet.se.

Kontakta oss

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani, samiska, finska och meänkieli. Malmö stad arbetar aktivt för att leva upp till de nationella minoriteternas lagstadgade rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. I lagen regleras hur kommunerna bör arbeta för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Malmö stad har utarbetat en policy till stöd för sitt arbete: Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Pdf, 598.8 kB.(PDF, 171 kB) (på svenska). Syftet med policyn är att säkerställa att Malmö stad i enligt med lagstiftningen skyddar de nationella minoriteternas rättigheter, kulturarv och språk och att de nationella minoriteterna ges möjlighet att påverka de frågor och beslut som berör dem.

Malmö stad arbetar på olika sätt för att säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses. Exempel på detta är inrättandet av ett informations- och kunskapscenter för romer, flaggning vid stadshuset vid nationella minoriteters årsdagar och anordnandet av samrådsmöten med företrädare för de olika nationella minoritetsgrupperna. Dessutom är Malmö stad en del av det finska förvaltningsområdet.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk förpliktar varje kommun att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Malmö stad har som en del av sitt informationsarbete publicerat lathunden nedan i vilken man beskriver de skyldigheter som regleras i lagstiftningen:

Kommunens skyldigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk – svenskspråkig lathund Pdf, 2.2 MB.

Mer information om minoritetslagstiftningen kan du bland annat hitta på länsstyrelsen i Stockholms webbplats: Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Svenskspråkig information om lagstiftningen och nationella minoriteter hittar du också på minoritet.se.

en